รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562 (มท.)

ข่าวการเมือง 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 16:53 น. —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของ มท. เพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีโครงการ “คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น” และโครงการ “ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดปลอดภัย” สรุปได้ดังนี้

1. โครงการ “คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น” โดยให้ทุกจังหวัดคัดเลือกคูคลองที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจได้เป็นต้นแบบอย่างน้อย 1 แห่ง และให้เร่งรัดพัฒนาคูคลองและพื้นที่บริเวณริมคลองดังกล่าวให้มีภูมิทัศน์สะอาดและสวยงาม โดยได้ดำเนินการตามเป้าหมายแล้ว จำนวน 76 จังหวัด และมีคูคลองที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคลองต้นแบบระดับจังหวัด จำนวน 104 แห่ง เช่น คลองบางกล่ำ จังหวัดสงขลา คลองแม่มอก จังหวัดสุโขทัย และคลองรังสิตประยูรศักดิ์ จังหวัดปทุมธานี

2. โครงการ “ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย” โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พัฒนาห้องน้ำสาธารณะทุกแห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน 3 เรื่อง คือ สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย เพื่อไม่ให้ห้องน้ำสาธารณะเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคติดต่อและเพื่อความพึงพอใจของประชาชน โดยได้ดำเนินการตามเป้าหมายแล้ว จำนวน 76 จังหวัด และมีห้องน้ำสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ที่พัฒนา/ปรับปรุงแล้ว จำนวน 33,276 แห่ง จากจำนวน 40,991 แห่ง เช่น ห้องน้ำศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ห้องน้ำสวนสาธารณะเกาะลำพู จังหวัดสุราษฎร์ธานี และห้องน้ำภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ จังหวัดพิจิตร

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 21 พฤษภาคม 2562--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ