การปรับกฎเฉพาะรายสินค้าจากพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2012 เป็นฉบับปี 2017 ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี

ข่าวการเมือง Tuesday June 11, 2019 18:24 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับกฎเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules : PSRs) จากพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2012 (HS 2012) เป็นฉบับปี 2017 (HS 2017) ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN – Korea Trade in Goods Agreement : AKTIGA) เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ดำเนินการให้บัญชี PSRs ในพิกัดศุลกากร HS 2017 ภายใต้ความตกลง AKTIGA มีผลบังคับใช้ภายในประเทศต่อไป ตามที่กระทรวงพาณิชย์ เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ได้มีการปรับเปลี่ยนจากระบบ HS 2012 เป็นระบบ HS 2017 โดยเป็นการปรับโอนพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ทุก ๆ 5 ปี ขององค์การศุลกากรโลก (WCO) ส่งผลให้ต้องมีการปรับกฎเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules : PSRs) จากพิกัดศุลกากรระบบ HS 2012 เป็นระบบ HS 2017 ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี (AKTIGA) จำนวน 575 รายการ สามารถแบ่งลักษณะการปรับเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) สินค้าที่ไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรและเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า จำนวน 515 รายการ (2) สินค้าที่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรแต่ไม่เปลี่ยนเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า จำนวน 56 รายการ และ (3) สินค้าที่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรและเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า มีจำนวน 4 รายการ โดยการปรับดังกล่าวไม่ได้มีการเปลี่ยนพันธกรณีที่ไทยผูกพันไว้เดิมในด้านการลดหรือยกเลิกภาษี และไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลง AKFTA ของผู้ประกอบการไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินงานความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี ได้ให้ความเห็นชอบการปรับโอนพิกัดศุลกากรดังกล่าวแล้ว โดยเป็นการดำเนินการตามพิธีสารฉบับที่สอง เพื่อแก้ไขความตกลง AKFTA ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ที่กำหนดให้ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการให้การรับรองการปรับแก้ไข บัญชีแนบท้ายของภาคผนวก 3 และเอกสารแนบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของความตกลงฯ

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 11 มิถุนายน 2562--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ