ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 259.63 ล้านบาท

ข่าวการเมือง Tuesday June 18, 2019 17:34 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 259.63 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบูรณะและฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ของกรมทางหลวง

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินถึงวันทำการสุดท้ายของเดือน กันยายน 2562 จำนวน 259.63 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบูรณะและฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จำนวน 5 โครงการ โดยเบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น ลักษณะค่าสิ่งก่อสร้าง ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

สาระสำคัญของเรื่อง

กรมทางหลวงได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 5 โครงการ วงเงิน 259.63 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบูรณะและฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สรุปได้ ดังนี้

1. โครงการบูรณะปรับปรุงคุณภาพทางหลวงหมายเลข 1117 ตอนคลองแม่ลาย – อุ้มผาง วงเงิน 83 ล้านบาท

2. งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอนควบคุม 0100 ตอนโจ๊ะโหวะ – อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า (ตอน 1) ระหว่างกิโลเมตรที่ 8+875 – กิโลเมตรที่ 9+425 วงเงิน 44.35 ล้านบาท

3. งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอนควบคุม 0100 ตอนโจ๊ะโหวะ – อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า (ตอน 2) ระหว่างกิโลเมตรที่ 9+425 – กิโลเมตรที่ 9+975 วงเงิน 42.13 ล้านบาท

4. งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอนควบคุม 0100 ตอนโจ๊ะโหวะ – อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า (ตอน 3) ระหว่างกิโลเมตรที่ 9+975 – กิโลเมตรที่ 10+550 วงเงิน 47.77 ล้านบาท

5. งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอนควบคุม 0100 ตอนโจ๊ะโหวะ – อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า (ตอน 4) ระหว่างกิโลเมตรที่ 10+550 – กิโลเมตรที่ 15+550 วงเงิน 42.38 ล้านบาท

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 18 มิถุนายน 2562--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ