ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ….

ข่าวการเมือง Tuesday June 25, 2019 15:59 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. …. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2561 ดังนี้

     การแบ่งส่วนราชการปัจจุบัน                 การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง
     1. สำนักงานเลขาธิการ                  สำนักงานเลขาธิการ (คงเดิม)
     2. กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ           กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ (คงเดิม)
     3. ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ                ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ (คงเดิม)
     4. กองบริหารจัดการลุ่มน้ำ                 กองบริหารจัดการลุ่มน้ำ (คงเดิม)
     5. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ     สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (คงเดิม)
     6. กลุ่มตรวจสอบภายใน                  กลุ่มตรวจสอบภายใน (คงเดิม)
     7. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (คงเดิม)
     8. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต              ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (คงเดิม)
     9. กองนโยบายและยุทธศาสตร์               กองนโยบายและแผนแม่บท (เปลี่ยนชื่อ)
     10. กลุ่มกฎหมาย                    กองกฎหมาย (เปลี่ยนชื่อ)

กองการต่างประเทศ (ตั้งใหม่)

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 1 – 4 (ตั้งใหม่)

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 25 มิถุนายน 2562--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ