ขอความเห็นชอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและการรถไฟแห่งประเทศไทย

ข่าวการเมือง 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 15:51 น. —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จำนวน 1,775.653 ล้านบาท และของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 3,238.682 ล้านบาท ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ทั้งนี้ ให้ ขสมก. และ รฟท. รายงานให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ทราบในโอกาสแรกด้วยเพื่อ สศค. จะได้จัดเก็บข้อมูลยอดคงค้างให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
ขสมก.

ข้อเสนอขอรับเงินอุดหนุนฯ 4,976.8381

วงเงินที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบ 1,775.653

รฟท.

ข้อเสนอขอรับเงินอุดหนุนฯ 7,076.112

วงเงินที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบ 3,238.682

1ไม่รวมดอกเบี้ยจ่าย [แบ่งเป็นรถโดยสารธรรมดา (ดีเซล) จำนวน 3,029.912 ล้านบาท และรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1,946.926 ล้านบาท]

โดยรายการหลักที่คณะกรรมการฯ ได้ปรับลดกรอบวงเงินของทั้งสองหน่วยงานลงมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
ขสมก. เช่น

1) เงินอุดหนุนบริการสาธารณะสำหรับรถโดยสารปรับอากาศ

รายการที่ปรับ 1,946.93

ข้อเสนอ 1,946.93

วงเงินที่ลดลง 0

ผลการพิจารณาเหตุผลของการปรับลด ไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงได้ว่า ขสมก. ถูกควบคุมราคา

2) เงินเดือนค่าจ้างและสวัสดิการ

รายการที่ปรับ 1,840,392

ข้อเสนอ 306,780

วงเงินที่ลดลง 1,533.61

ผลการพิจารณาเหตุผลของการปรับลด เปลี่ยนวิธีการคำนวณให้เป็นไปตามเกณฑ์ เพื่อลดความคลาดเคลื่อน

3) ค่าเชื้อเพลิง

รายการที่ปรับ 1,156.70

ข้อเสนอ 21.14

วงเงินที่ลดลง 1,135.56

ผลการพิจารณาเหตุผลของการปรับลด เปลี่ยนวิธีการคำนวณให้เป็นไปตามเกณฑ์ เพื่อลดความคลาดเคลื่อน

รฟท. เช่น

1) ค่าโครงสร้างพื้นฐาน

รายการที่ปรับ 913.42

ข้อเสนอ 737.38

วงเงินที่ลดลง 176.04

ผลการพิจารณาเหตุผลของการปรับลด ค่าใช้จ่ายบางส่วนมีภาครัฐเป็นผู้รับภาระในการลงทุน

2) ค่าเสื่อมราคา

รายการที่ปรับ 1,223.84

ข้อเสนอ 1,212.50

วงเงินที่ลดลง 11.331

ผลการพิจารณาเหตุผลของการปรับลด ค่าใช้จ่ายบางส่วนมีภาครัฐเป็นผู้รับภาระในการลงทุน

3) ต้นทุนดอกเบี้ย

รายการที่ปรับ 1,029.78

ข้อเสนอ 988.224

วงเงินที่ลดลง 41.557

ผลการพิจารณาเหตุผลของการปรับลด ค่าใช้จ่ายบางส่วนมีภาครัฐเป็นผู้รับภาระในการลงทุน

4) ค่าเชื้อเพลิง

รายการที่ปรับ 570.295

ข้อเสนอ 38.577

วงเงินที่ลดลง 531.718

ผลการพิจารณาเหตุผลของการปรับลด ปรับสมมติฐานการคำนวณต้นทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์

5) รายจ่ายบำเหน็จบำนาญ

รายการที่ปรับ 746.841

ข้อเสนอ 746.841

วงเงินที่ลดลง 0

ผลการพิจารณาเหตุผลของการปรับลด เป็นสวัสดิการสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปลดเกษียณแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้มีมติให้ ขสมก. และ รฟท. ไปพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกตเพิ่มเติมของคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนบริการสาธารณะสาขาขนส่งด้วย

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 2 กรกฎาคม 2562


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ