การแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดง จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวการเมือง Tuesday July 2, 2019 16:09 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน จ่ายเงินชดเชยแก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดง จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน 9 รายรวมทั้งสิ้น 13,933,122.50 บาทโดยในส่วนของงบประมาณ ให้กรมชลประธานปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาดำเนินการเรื่องดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 (เฉพาะโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดง จังหวัดอุบลราชธานี)

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า ในคราวการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 มีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานกรรมการ ได้มีมติ ดังนี้

1. เห็นชอบหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าชดเชยการสูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและค่าชดเชยการสูญเสียการทำประโยชน์ในที่ดินหลังฤดูเก็บเกี่ยว จำนวน 13,933,122.50 บาท แบ่งเป็น

  • ค่าชดเชยการสูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ระยะเวลา 20 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ 2540 ถึง พ.ศ. 2560) จำนวน 9 ราย เนื้อที่ 163-2-23 ไร่ เป็นเงินไร่ละ 63,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,304,122.50 บาท
  • ค่าชดเชยการสูญเสียการทำประโยชน์ในที่ดินหลังฤดูการเก็บเกี่ยว ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 กรณีพื้นที่ทำการเพาะปลูกข้าว ไร่ละ 1,113 บาท มาคำนวณเนื้อที่ 163-2-23 ไร่ ระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2540 - 2560) จำนวน 9 ราย รวมเป็นเงิน 3,629,000 บาท

2. เห็นควรให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อ 1

3. มอบหมายให้ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาโดยเร่งด่วน และให้จัดทำรายละเอียดการดำเนินการทางการคลังและงบประมาณตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ให้กรมชลประทานปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อนำมาใช้จ่ายเงินเป็นค่าชดเชยแก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 13,933,122.50 บาท สรุปได้ ดังนี้

ประเภทรายจ่าย / จำนวน (บาท)

1. ค่าชดเชยการสูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 10,304,122.50

2. ค่าชดเชยการสูญเสียการทำประโยชน์ในที่ดินหลังฤดูการเก็บเกี่ยว 3,629,000

รวมทั้งสิ้น 13,933,122.50

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 2 กรกฎาคม 2562


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ