ระบบผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

ข่าวการเมือง Tuesday July 30, 2019 17:30 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอระบบผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ดังนี้

สาระสำคัญของเรื่อง

1. ที่มาและหลักการของระบบผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

1.1 โดยที่การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีจะต้องอาศัยกลไกการทำงานของกระทรวง ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐต่างๆ ที่จะต้องทำงานประสานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้การดำเนินนโยบายของคณะรัฐมนตรีบรรลุเป้าหมาย สลค. จึงได้ดำเนินการพัฒนาระบบประสานงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภามาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง

1.2 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (23 กันยายน 2546 และ 11 พฤศจิกายน 2546) ให้ความเห็นชอบจัดตั้งระบบผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาบนแนวคิดที่จะมุ่งให้การประสานงานในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของส่วนราชการทั้งหลายเป็นไปอย่างราบรื่น โดยมีหลักการให้ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา หรือที่เรียกว่า ปคร. มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางของส่วนราชการนั้น ๆ ในการประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา และต่อมาเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 ได้มีการประกาศใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของ ปคร. ให้มีประสิทธิภาพและมีความชัดเจนมากขึ้น

2. หน้าที่ของผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

2.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551 ได้กำหนดหน้าที่ของผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาไว้ ดังนี้

(1) ประสานงานเกี่ยวกับการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548

(2) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีแก่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่จัดทำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

(3) ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดในการจัดทำความเห็นในเรื่องที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอความเห็นเพื่อให้สามารถส่งความเห็นได้ทันตามกำหนดเวลา

(4) ประสานงานและติดตามให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามที่ได้รับมอบหมาย

(5) ประสานงานเกี่ยวกับวาระการประชุมของคณะรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานในสังกัดทราบ

(6) รวบรวมมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการ

(7) ประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

(8) ประสานงานในการวางแผนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งการวางแผนเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภา

(9) ประสานงานและติดตามความคืบหน้าของร่างกฎหมายและเรื่องอื่น ๆ ที่เสนอต่อรัฐสภาในขั้นตอนต่าง ๆ รวมทั้งประสานงานกับรัฐมนตรีเพื่อชี้แจงร่างกฎหมาย ญัตติ กระทู้ถาม และเรื่องอื่น ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา

(10) ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ ในภารกิจของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

2.2 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (27 พฤศจิกายน 2551) เห็นชอบให้หน่วยงานที่มีผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาพิจารณามอบหมายให้ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเป็นผู้ประสานงานหรือดำเนินการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาขอความร่วมมือในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติและเรื่องอื่น ๆ ในชั้นการพิจารณาของวุฒิสภา ดังนี้

(1) ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาก่อนการประชุมวุฒิสภา ให้ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของหน่วยงานผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้น ๆ หรือหน่วยงานผู้ได้รับแต่งตั้งจากสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญติในชั้นสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมประชุมชี้แจงแสดงความคิดเห็น ตลอดจนให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาต่อไป

(2) ในชั้นวาระที่หนึ่งของวุฒิสภา ให้ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเข้าร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญติตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551 ข้อ 81 วรรคสองด้วย

3. การแต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง แล้วแต่กรณี แต่งตั้งบุคคลเพื่อทำหน้าที่ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา และส่งหนังสือแจ้งมายัง สลค. เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551 ดังนี้

3.1 ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี แต่งตั้งจากข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการประจำ ตามที่เห็นสมควร

3.2 ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของส่วนราชการ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดแต่งตั้งจากข้าราชการประจำผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 10 หรือข้าราชการประจำผู้ดำรงตำแหน่งที่เทียบเท่า

4. บทบาทของผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาในการสนับสนุนการทำงานของคณะรัฐมนตรี

4.1 ประสานงานกับ สลค. ในกรณีต้องการนำเรื่องสำคัญเร่งด่วนหรือเรื่องที่มีเงื่อนไขเวลาที่ต้องดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีได้ทันการณ์

4.2 ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอทราบความเห็น หรือเร่งรัดให้ดำเนินการตอบความเห็นเพื่อให้เรื่องต่าง ๆ สามารถเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

4.3 ประสานงานกับ สลค. ขอให้แจ้งยืนยันมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่มีความเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ

4.4 รายงานผลการพิจารณาร่างกฎหมายที่เสนอต่อรัฐสภาให้ทราบเป็นระยะ ๆ

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 30 กรกฎาคม 2562


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ