การกำหนดประเภทเรื่องที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติให้เสนอคณะรัฐมนตรี และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)

ข่าวการเมือง 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 16:32 น. —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง การกำหนดประเภทเรื่องที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติให้เสนอคณะรัฐมนตรี และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณากลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดังนี้

1. ในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ประเภทเรื่องดังต่อไปนี้ให้เสนอนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอเห็นชอบหรืออนุมัติ

       1.1 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง
       1.2 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
       1.3 การแต่งตั้งเอกอัครราชทูต กงสุลของไทยประจำต่างประเทศ
       1.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี
       1.5 การแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด รองผู้บริหารสูงสุด และคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ
       1.6 การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามมาตรา 41 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

2. ให้ สลค. นำเรื่องดังต่อไปนี้เสนอผ่านรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อพิจารณากลั่นกรองเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป

       2.1 เรื่องที่หน่วยงานตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระเสนอคณะรัฐมนตรี เช่น ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
       2.2 การดำเนินคดีในศาลปกครองในกรณีที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถูกฟ้องในคดีปกครอง

3. เห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 (เรื่อง การกำหนดหลักการให้ รองนายกรัฐมนตรีอนุมัติเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีและกลั่นกรองเรื่องให้นายกรัฐมนตรี)

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 6 สิงหาคม 2562


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ