ผลการประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง ครั้งที่ 2

ข่าวการเมือง Tuesday August 20, 2019 18:46 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Forum For International Cooperation- BRF) ครั้งที่ 2 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายให้หน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

กระทรวงการต่างประเทศได้เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Forum For International Cooperation- BRF) ครั้งที่ 2 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2562 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสาระสำคัญของผลการประชุมฯ ประกอบด้วย (1) การประชุมระดับสูงของ BRF ครั้งที่ 2 โดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมและกล่าวต่อที่ประชุม ฯ ว่า ข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทางจะสร้างโอกาสความร่วมมือที่เปิดกว้างและนำไปสู่ความมั่งคั่งร่วมกัน (2) การประชุมผู้นำโต๊ะกลมของ BRFครั้งที่ 2 โดยที่ประชุม ได้รับรองแถลงการณ์ร่วมของการประชุม BRF ครั้งที่ 2 ซึ่งมีสาระสำคัญครอบคลุม 5 มิติ ได้แก่ 1) ความเชื่อมโยงทางนโยบาย 2) ความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกมิติ 3) การส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน 4) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือให้ปฏิบัติได้จริงและมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม และ 5) การพัฒนาการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนในมิติต่าง ๆ (3) การประชุมเวทีกลุ่มย่อย (4) การหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้นำจีน (5) การหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้นำประเทศ อื่น ๆ

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 20 สิงหาคม 2562


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ