ข่าวอินโฟเควสท์
19:19 บอร์ด PTT ตั้ง คกก.สรรหา CEO ใหม่แทน"ชาญศิลป์"คาดเปิดรับสมัครใน Q4/62   บมจ.ปตท. (PTT) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันนี้(17 ต.ค.) มี…
19:11 "มอร์แกน สแตนลีย์" เผยผลกำไร Q3/2562 สูงเกินคาด หลังรายได้จากการซื้อขายบอนด์เพิ่มขึ้น   บริษัทมอร์แกน สแตนลีย์ เปิดเผยผลกำไรไตรมาส 3/2562 เพิ่ม…
18:49 "อีไลจาห์ คัมมิ่งส์" ประธานคณะกรรมการสอบสวนของสภาคองเกรสสหรัฐ เสียชีวิตแล้ววันนี้ด้วยวัย 68 ปี   สื่อต่างประเทศรายงานว่า นายอีไลจาห์ คัมมิ่งส์ …
18:43 ราคาทองฟิวเจอร์ปรับตัวลง นักลงทุนขายสินทรัพย์ปลอดภัยหลังอังกฤษ-EU บรรลุข้อตกลง Brexit   ราคาทองฟิวเจอร์ปรับตัวลงในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนลดควา…
18:34 แถลงการณ์สำนักพระราชวัง กรมสมเด็จพระเทพฯ พระอันตะอักเสบ ประทับรักษา ณ รพ.จุฬาลงกรณ์   สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้…

แต่งตั้ง

ข่าวเศรษฐกิจ มติคณะรัฐมนตรี -- พุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 17:56:46 น.
1.  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นหลักการในการมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมไม่อาจปฏิบัติราชการได้ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนตามลำดับ  ดังนี้

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร

คณะรัฐมนตรีรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี  ที่   23  / 2551 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร

เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐสภาเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนตามระบบรัฐสภา  ตลอดจนการติดต่อประสานงานและเสนอข้อมูลของคณะรัฐมนตรีแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้านนิติบัญญัติและด้านบริหารให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น  ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ในการสนับสนุนการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีในการเสนอร่างกฎหมายและดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนิติบัญญัติ  และส่งผลให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเรียบร้อย  คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 จึงเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้  ความสามารถ  และความเชี่ยวชาญเหมาะสม เพื่อทำหน้าที่ประสานงานระหว่างกิจการของคณะรัฐมนตรีและสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และมาตรา 11 (6) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึงแต่งตั้งกรรมการในการบริหารราชการแผ่นดินขึ้นคณะหนึ่ง  เรียกว่า  คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร  (ปสส.) โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.  องค์ประกอบ  นายชัย  ชิดชอบ เป็น ประธานกรรมการ นายชูศักดิ์  ศิรินิล เป็น  รองประธานกรรมการ คนที่ 1  นายสุขุมพงศ์  โง่นคำ เป็น รองประธานกรรมการ คนที่ 2  นายวิทยา  บุรณศิริ เป็น รองประธานกรรมการ คนที่ 3  นายไพจิต  ศรีวรขาน เป็น รองประธานกรรมการ คนที่ 4  นายสมศักดิ์  ปริศนานันทกุล เป็น รองประธานกรรมการ คนที่ 5  นายไชยยศ จิรเมธากร เป็น รองประธานกรรมการ คนที่ 6 กรรมการประกอบด้วย  นายกิตติศักดิ์  รุ่งธนเกียรติ  นายเกียรติกร  พากเพียรศิลป์ นายเกษม  อุประ นายจรัสฤทธิ์  จันทรสุรินทร์ นายจุมพฏ  บุญใหญ่ นายจองชัย  เที่ยงธรรม นายไชยวัฒน์  ติณรัตน์ นายดนุพร  ปุณณกันต์ นายธเนศ  เครือรัตน์ นายธีระ  ไตรสรณกุล นายนพคุณ  รัฐผไท นายนพดล  พลเสน   นายนัจมุดดีน  อูมา นางนันทนา  ทิมสุวรรณ นายนิกร  จำนง นายนิมุคตาร์  วาบา นายนิยม  ช่างพินิจ นายนิรมิต  สุจารี  พันตำรวจโท นุกูล  แสงศิริ นายบุญทรง  เตริยาภิรมย์ ร้อยโท ปรีชาพล  พงษ์พานิช นางสาวปาริชาติ  ชาลีเครือ

นางสาวพรพิมล  ธรรมสาร นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน นายพินิจ  จันทรสมบูรณ์ นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์  นายภิรมย์  พลวิเศษ นายมานะ  โลหะวณิชย์ นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล นายวรสิทธิ์  กัลป์ตินันท์ นายวราวุธ  ศิลปอาชา นางวันเพ็ญ  พร้อมพัฒน์ นายวินัย  ภัทรประสิทธิ์ นายวิวัฒชัย  โหตระไวศยะ นายวีระวัฒน์  โอสถานุเคราะห์  นายสมเกียรติ  ศรลัมพ์  นายสมคิด  บาลไธสง  นายสมชัย  เจริญชัยฤทธิ์  นายสมชัย  ฉัตรพัฒนศิริ พลเอก สมชาย  วิษณุวงศ์ นางสิรินทร  รามสูต นายสุชาติ  ลายน้ำเงิน  พันตำรวจโท สุรทิน  พิมานเมฆินทร์ นายอนุชา  สะสมทรัพย์  นางอนุสรา  ยังตรง  นายอลงกต  มณีกาศ นายอัศวิน  วิภูศิริ   นายเอกพจน์  ปานแย้ม และ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   โดยมี นายสามารถ  แก้วมีชัย เป็น กรรมการและเลขานุการ นายพีรพันธุ์  พาลุสุข นายชยุต  ภุมมะกาญจนะ   นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานการเมือง    สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้แทนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานการเมือง 1 สำนักประสานงานการเมือง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

2.  อำนาจหน้าที่

2.1  พิจารณาดำเนินการหรือประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา ตามที่ได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี

2.2  ประสานงานกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมือง เพื่อให้มีความเข้าใจ และมีการลงมติที่สอดคล้องกันในเรื่องหรือญัตติใด ๆ ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา

2.3  พิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา เพื่อกำหนดแนวทางการทำงาน และมีมติเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบหรือเห็นชอบแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี

2.4  ในระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมรัฐสภา คณะกรรมการสามารถพิจารณาวินิจฉัยที่จะเปลี่ยนแปลงมติของคณะกรรมการตาม 2.3 ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความจำเป็น

2.5  ให้คณะกรรมการมีอำนาจเชิญส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงและจัดส่งเอกสารข้อมูลให้แก่คณะกรรมการ

2.6  วางระเบียบวิธีการประสานงานเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนี้

2.7  ให้ประธานกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งผู้ประสานงานหรือคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือปฏิบัติงานในเรื่องต่าง ๆ ของคณะกรรมการได้ตามความจำเป็น

3.  องค์ประชุม การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม

4.  สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ  ให้มีสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรอยู่ภายใต้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  โดยทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการประสานความร่วมมือและข้อมูลกับ ฝ่ายนิติบัญญัติพรรคการเมือง และส่วนราชการต่าง ๆ

การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้เบิกจ่ายจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  18   กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2551  เป็นต้นไป
3.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการคลัง)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ แต่งตั้งนายสุทธิชัย  จันทร์อารักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป

4.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงแรงงาน)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอให้ แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 2  ราย ดังนี้  1. นายไพจิตร เทียนไพฑูรย์   ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 2. นายสันติ  บุลสถาพร ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  20  กุมภาพันธ์  2551  เป็นต้นไป

5.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 6 ราย ดังนี้  1. นายยุรนันท์ ภมรมนตรี เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  2. นางสาวลีลาวดี วัชโรบล  เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  3.  นายสมบัติ รัตโน  เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพงศกร อรรณนพพร)  4. นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายพงศกร อรรณนพพร)  5. นายสุวัฒน์ ม่วงศิริ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายบุญลือ ประเสริฐโสภา) 6. นายณัฐพล เกียรติวินัยสกุล เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายบุญลือ ประเสริฐโสภา) ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป

6.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง  (กระทรวงการต่างประเทศ)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอให้ แต่งตั้งนายพิทยา พุกกะมาน ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป

7.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงพลังงาน)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอให้ แต่งตั้ง ร้อยตรีประพาส  ลิมปะพันธุ์  ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป

8.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอให้ แต่งตั้ง นางสาวเพ็ญชิสา หงษ์อุปถัมภ์ชัย เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  20   กุมภาพันธ์  2551  เป็นต้นไป

9.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงวัฒนธรรม)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอให้   แต่งตั้ง ทันตแพทย์หญิง ศรีญาดา ชินวัตร  เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป

10.  แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอให้ แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 2  ราย  ดังนี้  1.พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย  เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  2. นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป

11.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้ แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง จำนวน 2 ราย ดังนี้  1. นายยืนหยัด ใจสมุทร  ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  2. นายปิติพงศ์   เต็มเจริญ  ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป

12.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักงานรองนายกรัฐมนตรี  นายสหัส  บัณฑิตกุล)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสหัส  บัณฑิตกุล) เสนอให้ แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 2 ราย  ดังนี้  1. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี  ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 2. นายมงคล กิมสูนจันทร์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป

13.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายจักรภพ เพ็ญแข)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจักรภพ   เพ็ญแข)  เสนอให้ แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 2 ราย ดังนี้  1.  นายจารุวงศ์ เรืองสุวรรณ  ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี   2.  นายแสวง  ฤกษ์จรัล   ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป

14.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักงานรองนายกรัฐมนตรี นายสุรพงษ์  สืบวงศ์ลี)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี)  เสนอให้ แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 2 ราย ดังนี้  1. นายไชยยง รัตนอังกูร ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง   2. นายปานปรีย์ พหิทธานุกร  ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป

15.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้แต่งตั้ง นายไพศาล  อัคคะสารกุล ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป

16.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงกลาโหม)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอให้แต่งตั้ง พลเอก อุดมชัย  องคสิงห ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป

17.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการต่างประเทศ)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอให้แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 1 ตำแหน่ง  ดังนี้ นางสาวศิลัมพา  เลิศนุวัฒน์  เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป

18.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ในตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ เลขานุการรัฐมนตรีฯ และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีฯ ดังนี้

1. นายภาคิน  สมมิตร เป็น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
2. นายศุภชัย  ใจสมุทร เป็น ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายทรงศักดิ์  ทองศรี)
3. นายธีระวัฒน์  ศิริวันสาณฑ์ เป็น ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอนุรักษ์  จุรีมาศ)
4. นางสาวสุณีย์  เหลืองวิจิตร เป็น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

5. นายชัยศรี  กีฬา เป็น ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการในหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)

6. นายบัณฑูรย์  เกียรติก้องชูชัย เป็น ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการในหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอนุรักษ์  จุรีมาศ)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป
19.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการคลัง)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้แต่งตั้งข้าราชการการเมือง  จำนวน 3 ราย  ดังนี้ 1. นายสำราญ  ภูอนันตานนท์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  2. นางสาวภูวนิดา  คุนผลิน ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 3. นายเกษมสันต์  วีระกุล ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป

20.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอให้  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 1 ราย ดังนี้  นางบุปผา  รอบรู้  ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป

21.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 5 ราย  ดังนี้
1. นายสันต์ศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์ เป็น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. นายบัวสอน  ประชามอญ เป็น ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายธีระชัย  แสนแก้ว)
3. นายอารมณ์  ขำคมกุล เป็น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. นายก่อกิจ  ด่านชัยวิจิตร เป็น ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5. นายวิสันต์  เดชเสน เป็น ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป
22.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย์)
คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอให้แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นายวีระศักดิ์  จินารัตน์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประจำรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ พ.ต.ท. บรรยิน  ตั้งภากรณ์

2. ร.อ. รชฎ  พิสิษฐบรรณกร ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประจำรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ  พ.ต.ท. บรรยิน  ตั้งภากรณ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป
23.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย์)
คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอให้แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. นางนลินี  ทวีสิน  เป็น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

2. นายธนัสถ์  ทวีเกื้อกูลกิจ  เป็น ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประจำรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ นายวิรุฬ  เตชะไพบูลย์

3. นายอริสมันต์  พงศ์เรืองรอง  เป็น  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

4. นายเกรียงไกร  กิตติธเนศวร  เป็น ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประจำรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ นายวิรุฬ  เตชะไพบูลย์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป
24.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักนายกรัฐมนตรี)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนั่น  ขจรประศาสน์) เสนอให้แต่งตั้ง นายเกษม สรศักดิ์เกษม  ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป

25.  แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง (สำนักนายกรัฐมนตรี)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายมิ่งขวัญ  แสงสุวรรณ์) เสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นายประวัฒน์  อุตโมท ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (รองนายกรัฐมนตรี นายมิ่งขวัญ   แสงสุวรรณ์)  2. นายอนุสรณ์  ไกรวัตนุสสรณ์ ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง  (รองนายกรัฐมนตรี นายมิ่งขวัญ  แสงสุวรรณ์)  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป

26.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักนายกรัฐมนตรี)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์)  เสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง  จำนวน 2 ราย  ดังนี้   1.  พล.ต.ต. เกษม  รัตนสุนทร ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (รองนายกรัฐมนตรี นายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์)  2. นายเฉลิมชัย  มหากิจศิริ ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรี นายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์)  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป

27.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงมหาดไทย)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง จำนวน 2  ราย ดังนี้  1. นายสานิต  ว่องสัธนพงษ์   เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย   2. นายชนม์สวัสดิ์  อัศวเหม   เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป

28.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงมหาดไทย)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้บุคคลให้แต่งตั้งดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง จำนวน 4  ราย ดังนี้  1. นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ  เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  2. นายนิรันดร์  นาเมืองรักษ์   เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  3. พันตำรวจโท ไวพจน์  อาภรณ์รัตน์  เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  4. นายสุริยะ ร่วมพัฒนา  เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป

29.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง  (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอให้แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง จำนวน 2 ราย ดังนี้  1. นายเอนก  หุตังคบดี   เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    2. นายเฉลิมชัย  จีนะวิจารณะ   เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551

30.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงยุติธรรม)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอให้แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง จำนวน 2 ราย ดังนี้  1. นายสุรพล   เอกโยคยะ  เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  2. นายถาวร  ตรีรัตน์ณรงค์  เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป

31.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง  (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอให้แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง  จำนวน 2 ราย  ดังนี้  1. นายภูวเดช  อินทวงศ์  เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  2. นายศราวุธ  เพชรพนมพร  เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป

32.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง  (กระทรวงสาธารณสุข)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอให้แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง  จำนวน 4  ราย ดังนี้  1. นายณัฐพงศ์  ศีตวรรัตน์    เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 2.  นายธวัชชัย  สุทธิบงกช เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 3. นายสุพจน์  ฤชุพันธุ์ เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 4. นายวัน  อยู่บำรุง  เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551  เป็นต้นไป

33.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง  (กระทรวงอุตสาหกรรม)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอให้แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง จำนวน 2 ราย  ดังนี้ 1. นายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล  เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  2. นางมุกดา พงษ์สมบัติ  เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป

34.  การมอบหมายผู้รักษาราชการแทน

คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นหลักการในการมอบหมายให้รัฐมนตรีรักษาราชการแทน ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535   ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ  ดังนี้

1. ให้รองนายกรัฐมนตรี  (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้

2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้

35.  การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นหลักการในการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ  ตามลำดับ ดังนี้  1. รองนายกรัฐมนตรี  (นายมิ่งขวัญ  แสงสุวรรณ์)  2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายอนุสรณ์  วงศ์วรรณ)

36.  การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นหลักการในการมอบหมายการรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ  โดยให้เป็นไปตามลำดับ  ดังนี้  1. นายทรงศักดิ์  ทองศรี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  2. นายอนุรักษ์  จุรีมาศ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

37.  การรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นหลักการในการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีภารกิจราชการในต่างประเทศหรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2534 ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ  ตามลำดับ ดังนี้  1. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายมิ่งขวัญ  แสงสุวรรณ์) 2. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  (นายสุรพงษ์  สืบวงศ์ลี)  3. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์)

38.  การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นหลักการในการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในระหว่างที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้  ตามมาตรา  42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ โดยให้ครอบคลุมถึงกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วย ตามลำดับ ดังนี้   1. รองนายกรัฐมนตรี  (พลตรี สนั่น  ขจรประศาสน์)  2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (นายสมศักดิ์  ปริศนานันทกุล)

39.  การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นหลักการในการมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้  ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาราชการแทนตามลำดับ  ดังนี้ 1. นายพงศกร  อรรณนพพร   2. นายบุญลือ  ประเสริฐโสภา

40.  การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นหลักการในการมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้   ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามลำดับ ดังนี้  1. นายสมพัฒน์  แก้วพิจิตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  2. นายธีระชัย  แสนแก้ว  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

41.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ( สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 7 ราย  ดังนี้
1. พลเอก เรืองโรจน์  มหาศรานนท์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
2. พลตำรวจเอก จำลอง  เอี่ยมแจ้งพันธ์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
3. พลตำรวจโท วิเชียรโชติ  สุกโชติรัตน์ ดำรงตำแหน่ง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4. นายณัฐวุฒิ  ใสยเกื้อ ดำรงตำแหน่ง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5. นางสาวศุภรัตน์  นาคบุญนำ ดำรงตำแหน่ง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6. พลตำรวจโท ชัจจ์  กุลดิลก ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
7. นายคณวัฒน์  วศินสังวร ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป
--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุดนายสมัคร สุนทรเวช (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551--จบ--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง