โครงการเพื่อการพัฒนาปี 2561 ของการประปาส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม)

ข่าวการเมือง Tuesday September 17, 2019 17:58 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ ให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาปี 2561 ของ กปภ. (เพิ่มเติม) จำนวน 6 โครงการ [โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. (1) สาขาบ้านฉาง (2) สาขาพังงา – ภูเก็ต (3) สาขาอุดรธานี – หนองคาย – หนองบัวลำภู (4) สาขาแม่สาย – (ห้วยไคร้) – (แม่จัน) – (เชียงแสน) (5) สาขานครศรีธรรมราช และ (6) สาขากันตัง – (สิเกา - ปากเมง)] วงเงินรวมทั้งสิ้น 11,026.952 ล้านบาท ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงมหาดไทย โดยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เสนอขอความเห็นชอบให้ กปภ. ดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาปี 2561 เพิ่มเติม (จากเดิมมี 2 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพนมสารคามฯ และโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาเวียงเชียงของ อำเภอเวียงเชียงของ จังหวัดเชียงราย) เพิ่มเติมอีกจำนวน 6 โครงการ โดยในการดำเนินโครงการฯ จะมีการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำ ท่อจ่ายน้ำ ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุด และวางท่อใหม่ในเขตจ่ายน้ำต่าง ๆ และพื้นที่ข้างเคียง ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,727.402 กิโลเมตร และมีระบบผลิตน้ำประปาเพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายกำลังผลิต จาก 416,280 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพิ่มขึ้นอีก 332,400 ลูกบาศก์เมตร/วัน รวมเป็น 748,680 ลูกบาศก์เมตร/วัน และสามารถให้บริการผู้ใช้น้ำเพิ่มขึ้น จาก 232,879 ราย เพิ่มขึ้นอีก 239,618 ราย รวมเป็น 472,497 ราย ทั้งนี้ โครงการมีวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 11,026.952 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินอุดหนุน 7,332.691 ล้านบาท เงินกู้ในประเทศ 2,444.230 ล้านบาท และเงินรายได้ของ กปภ. 1,250.031 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการ*

ค่าก่อสร้าง

เงินงบประมาณ / เงินกู้ในประเทศ

1. สาขาบ้านฉาง (รองรับโครงการ EEC)** 1,136.03 / 378.675

2. สาขาพังงา-ภูเก็ต 2,638.34 / 879.446

3. สาขาอุดรธานี – หนองคาย – หนองบัวลำภู** 1,603.80 / 534.6

4. สาขาแม่สาย –(ห้วยไคร้) – (แม่จัน) -(เชียงแสน) 687.07 / 229.024

5. สาขานครศรีธรรมราช 1,034.72 / 344.905

6. สาขากันตัง – (สิเกา – ปากเมง) ** 232.741 / 77.58

รวม 7,332.69(ร้อยละ 66.50) / 2,444.23 (ร้อยละ 22.17)

ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย / รวม

1. สาขาบ้านฉาง (รองรับโครงการ EEC)** 221.309 / 1,736.01

2. สาขาพังงา-ภูเก็ต 353.123 / 3,870.91

3. สาขาอุดรธานี – หนองคาย – หนองบัวลำภู** 368.398 / 2,506.80

4. สาขาแม่สาย –(ห้วยไคร้) – (แม่จัน) -(เชียงแสน) 169.713 / 1,085.81

5. สาขานครศรีธรรมราช 91.488 1,471.11

6. สาขากันตัง – (สิเกา – ปากเมง) ** 46 / 356.321

รวม 1,250.031 (ร้อยละ 11.33) / 11,026.952 (ร้อยละ 100)

หมายเหตุ โครงการฯ ทั้ง 6 โครงการ กปภ. แจ้งว่า ไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเป็นโครงการที่มีความพร้อมเรื่องที่ดิน แต่เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการฯ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่น้อยที่สุด กปภ. จึงได้จัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (ระยะก่อสร้าง)

** กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณรองรับไว้แล้ว

ทั้งนี้ ในคราวประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบโครงการดังกล่าวแล้ว

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 17 กันยายน 2562


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ