ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี พ.ศ 2559

ข่าวการเมือง Tuesday September 24, 2019 17:52 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี พ.ศ 2559 เพื่อดำเนินงานโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ภายในกรอบวงเงินทั้งสิ้น 248,448,330 บาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 234,264,000 บาท โดยให้เบิกจ่ายในงบดำเนินงาน จำนวน 98,064,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคใบด่างและแมลงหวี่ขาวยาสูบพาหะนำโรค ในพื้นที่ระบาด 11 จังหวัด จำนวน 45,400 ไร่ และงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 136,200,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ตามอัตราค่าใช้จ่ายที่กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ สำหรับค่าใช้จ่ายบริหารจัดการโครงการ การสร้างการรับรู้และชี้แจงโครงการ ประชาสัมพันธ์ ติดตามสถานการณ์ และประเมินผล จำนวน 14,184,330 บาท เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการต่อไป

ทั้งนี้ ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 และดำเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 และวันที่ 17 กันยายน 2562 ให้ครบถ้วนอย่างเคร่งครัด และตรวจสอบพื้นที่และจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ได้รับผลกระทบให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงภารกิจของหน่วยงาน ความพร้อม ศักยภาพและความสามารถ วิธีการดำเนินการที่โปร่งใส รวมทั้งจะต้องได้รับความเห็นชอบความเหมาะสมของอัตราค่าใช้จ่ายจากกระทรวงการคลังก่อน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี พ.ศ. 2559 แล้วแต่กรณี และการดำเนินโครงการจะต้องไม่มีความซ้ำซ้อนกับโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ประสบปัญหาโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังของกระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนกำหนดให้มีคู่มือหลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ การเบิกจ่ายเงิน การติดตามและการรายงานผลการดำเนินโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน การกำกับดูแล และตรวจสอบการดำเนินโครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) แล้ว เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 24 กันยายน 2562


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ