ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

ข่าวการเมือง Monday October 7, 2019 17:26 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านใน สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้การได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง โดยให้รับนับแต่วันเข้ารับหน้าที่ และให้พิจารณาในประเด็นตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้งให้รับความเห็นและข้อสังเกตของสำนักงาน ก.พ. คณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างหน่วยงานและระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

สำหรับภาระงบประมาณที่เกิดขึ้นจากร่างพระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา

1. กำหนดให้ยกเลิกมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. 2555

2. กำหนดให้ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มเป็นรายเดือนนับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (เดิมกำหนดให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มนับแต่วันเข้ารับหน้าที่) ทั้งนี้ เมื่อได้รับเงินดังกล่าวแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาแล้วแต่กรณีอีก

3. กำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มเป็นรายเดือน ดังนี้

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

1. ส.ส. (เลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไป)

วันที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่ม

  • นับแต่วันเลือกตั้ง

2. ส.ส. ผู้เข้ามาแทน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตาม ม. 105 (1) ของ รธน.

วันที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่ม

  • นับแต่วันเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง

3. ส.ส. ผู้เข้ามาแทน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ตาม ม. 105 (2) ของ รธน.

วันที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่ม

  • นับแต่วันถัดจากวันประกาศชื่อในราชกิจจานุเบกษา

4. กำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีด้วย เมื่อได้รับเงินเดือนและ เงินประจำตำแหน่งในฐานะรัฐมนตรีแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งเป็นรายเดือนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีก

5. กำหนดให้สมาชิกวุฒิสภาในวาระเริ่มแรกและสมาชิกวุฒิสภาในบัญชีสำรองที่เลื่อนขึ้นมาแทนสมาชิกวุฒิสภาที่ว่างตามมาตรา 269 ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มเป็นรายเดือนนับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

6. กำหนดให้เมื่อพระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มย้อนหลังไปนับวันที่มีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ สมาชิกวุฒิสภาเริ่มต้น

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 7 ตุลาคม 2562


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ