การใช้เงินของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อการเพิ่มทุนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ข่าวการเมือง Tuesday October 15, 2019 17:51 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้

1. กำหนดให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น แต่มิได้เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจตาม พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2558 สามารถใช้เงินจากกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อการเพิ่มทุนได้

2. อนุมัติกรอบวงเงินที่จะจัดสรรจากกองทุนฯ เพื่อการเพิ่มทุนเพื่อขยายการดำเนินงานให้แก่ ธพว. ไม่เกิน 6,000 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว และหากในอนาคต ธพว. ยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเพิ่มทุน สามารถนำเสนอกระทรวงการคลังและคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ กองทุนฯ เห็นควรให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการขยายการดำเนินงาน โดยวัดผลจากความสามารถในการขยายสินเชื่อและความสามารถในการบริหารจัดการสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามแผนงานของ ธพว. ด้วย

สาระสำคัญ

1. ธพว. ได้เสนอแผนในการขอรับเงินเพิ่มทุนเพื่อรองรับการขยายการดำเนินงานและขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1.1 เหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจอันเป็นการพัฒนา ส่งเสริม ช่วยเหลือ และสนับสนุนการจัดตั้ง การดำเนินงาน การขยาย หรือการปรับปรุง SMEs ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ ธพว. และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และในด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม อีกทั้ง ผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินเชิงพาณิชย์มีมากกว่า 2.7 ล้านราย จึงเป็นภารกิจหลักของ ธพว. ในการช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs เหล่านี้

1.2 แผนการดำเนินงานธพว. มีแผนงานจะปล่อยสินเชื่อเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป ไม่น้อยกว่าปีละ 57,000 ล้านบาท โดยมีช่องทางการขยายกลุ่มเป้าหมาย โดยทีม Mobile Unit ตามโครงการหน่วยรถม้าเติมทุน ดำเนินการผ่านเครือข่ายพันธมิตรต่าง ๆ เพื่อให้เป็น Loan Agent รวมทั้งการพัฒนา SME D Bank Platform เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้เข้าถึงบริการของ ธพว. ได้มากขึ้น นอกจากนี้ ธพว. ยังได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานด้านสินเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.3 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ การเงิน และสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากแนวทางการดำเนินการของ ธพว. ข้างต้น ในช่วงปี 2563 – 2566 จะทำให้มีสินเชื่อเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่าปีละ 57,000 ล้านบาท สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าสู่แหล่งทุนได้ไม่น้อยกว่า 142,000 ราย คาดว่าจะก่อให้เกิดการจ้างงานเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 462,000 คนต่อปี และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่าปีละ 213,000 ล้านบาท

1.4 ผลกระทบต่อเงินกองทุนและความต้องการเงินเพิ่มทุนจากการดำเนินการตามแผนการขยายการดำเนินงาน ธพว. มีความจำเป็นต้องขอรับเงินเพิ่มทุนเพื่อรองรับการขยายการดำเนินงานจำนวน 6,000 ล้านบาท

2. คณะกรรมการกองทุนฯ ในคราวการประชุม ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เห็นชอบในหลักการของการใช้เงินกองทุนฯ เพื่อเพิ่มทุนให้แก่ ธพว.

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 15 ตุลาคม 2562


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ