บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือ

ข่าวการเมือง 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 18:29 น. —มติคณะรัฐมนตรี

1. ให้กระทรวงกลาโหม จัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือ 2. ให้ผู้บัญชาการทหารเรือหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ร่วมลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ 3. หากมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างบันทึกความเข้าใจฯ โดยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสม(ผู้บัญชาการทหารเรือมีกำหนดลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ร่วมกับผู้บัญชาการทหารเรือสหพันธรัฐรัสเซีย ในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพเรือ ระหว่างวันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2562) ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 22 ตุลาคม 2562

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้

สาระสำคัญของเรื่อง

ไทยและสหพันธรัฐรัสเซียมีความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนาน มีพัฒนาการความร่วมมือที่ก้าวหน้ามาเป็นลำดับตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 และวันที่ 12 เมษายน 2559 ซึ่งการจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซีย ในระดับกองทัพเรือ

ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือของ ทั้งสองประเทศ โดยเป็นกรอบความร่วมมือในเชิงกว้างและเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพเรือไทยผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การฝึกศึกษา การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ซึ่งเป็นประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญและประสงค์จะกระชับความร่วมมือกับมิตรประเทศทั้งในกรอบทวิภาคีและภูมิภาค


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ