ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ วิชาการ และนวัตกรรม ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย

ข่าวการเมือง Tuesday October 29, 2019 18:38 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ วิชาการ และนวัตกรรม ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ วิชาการ และนวัตกรรม ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ร่างบันทึกความเข้าใจฯ)

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำของ ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้ อว. หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อพิจารณาดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full powers) ให้แก่ ผู้ลงนามในข้อ 2 (คาดว่าจะมีการลงนามร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ในช่วงการเยือนของนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ระหว่างวันที่ 2 – 5 พฤศจิกายน 2562 )

สาระสำคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมบนหลักของการต่างตอบแทนและผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศไทยและ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ข้อริเริ่มเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก และข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง โดยมีความร่วมมือ 11 สาขา ได้แก่ 1) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) เทคโนโลยีการเกษตร 3) เทคโนโลยีชีวภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4) เทคโนโลยีพลังงาน 5) เทคโนโลยีวัสดุและการผลิต 6) เทคโนโลยียานยนต์และรถไฟความเร็วสูง 7) เทคโนโลยีการบินและอวกาศ 8) นโยบายด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 9) การถ่ายทอดเทคโนโลยี 10) โครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ที่มีพรสวรรค์ และ 11) สาขาอื่น ๆ ซึ่งอาจเห็นพ้องร่วมกัน รวมทั้งขอบเขตความร่วมมือครอบคลุม 5 รูปแบบ ได้แก่ 1) การวิจัยและพัฒนาร่วม 2) การแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ ผู้ชำนาญการ และนักวิจัย 3) การแลกเปลี่ยนนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และประสบการณ์ความเป็นผู้ประกอบการ 4) การประชุมทางวิชาการ หลักสูตร การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา การฝึกอบรม การฝึกงานวิจัยและ การดูงานของกลุ่มเป้าหมายร่วมกัน และ 5) รูปแบบอื่น ๆ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ตัดสินร่วมกัน

ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยหรือผู้แทนที่ได้มอบหมายและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานร่วมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือภายใต้ร่างบันทึกความเข้าใจฉบับนี้

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 29 ตุลาคม 2562


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ