ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนและร่างความตกลงสำหรับการดำเนินโครงการ Promotion of Sustainable Agricultural Value Chains in ASEAN

ข่าวการเมือง 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 15:36 น. —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Promotion of Sustainable Agricultural Value Chains in ASEAN รวม 2 ฉบับ ได้แก่ (1) ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนจากสำนักเลขาธิการอาเซียนถึงสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Exchange of Notes) และ (2) ร่างความตกลงเพื่อดำเนินโครงการ (Implementation Agreement) รวมทั้งอนุมัติให้เลขาธิการอาเซียน (Secretary-General of ASEAN) ลงนามในร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ และรองเลขาธิการอาเซียน (Deputy Secretary-General of ASEAN) ลงนามในร่างความตกลงเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวข้างต้น และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) แจ้งสำนักเลขาธิการอาเซียนผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ว่า รัฐบาลไทยเห็นชอบต่อร่างเอกสารทั้ง 2 ฉบับ และให้เลขาธิการอาเซียนและรองเลขาธิการอาเซียนลงนามในเอกสารทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าวข้างต้นตามลำดับ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำของร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ (Exchange of Notes) และร่างความตกลงเพื่อดำเนินโครงการ (Implementation Agreement) ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและ ไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถดำเนินการได้ โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เรื่อง การจัดทำหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ตามข้อ 3.10) ด้วย

สาระสำคัญของร่างเอกสาร ทั้ง 2 ฉบับ

1. ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนจากสำนักเลขาธิการอาเซียนถึงสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Exchange of Notes) มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ งบประมาณ และประเด็นด้านการบริหารโครงการฯ โดยหนังสือของฝ่ายเยอรมนีจะระบุถึงข้อเสนอ และหนังสือของฝ่ายอาเซียนจะตอบรับข้อเสนอของฝ่ายเยอรมนี

2. ร่างความตกลงเพื่อดำเนินโครงการ (Implementation Agreement) ระหว่างอาเซียนกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีเนื้อหาเป็นการกำหนดรายละเอียดการดำเนินโครงการต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนบุคลากรและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี (GIZ) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีให้ดำเนินโครงการฯ การสนับสนุนบุคลากรและสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักเลขาธิการอาเซียน และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลโครงการ การแก้ไขเพิ่มเติมความตกลง เป็นต้น

โครงการการสนับสนุนห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรอย่างยั่งยืนในอาเซียน (Promotion of Sustainable Agricultural Value Chains in ASEAN) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินการมาตรฐานด้านคุณภาพและความยั่งยืนในห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตร (Agricultural Value Chains) ในภูมิภาคอาเซียนให้ดียิ่งขึ้น โดย GIZ จะสนับสนุนการจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ในภูมิภาคและให้การสนับสนุนด้านวิชาการ การบริหารจัดการ และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอื่น ๆ (อาทิ การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ) ภายใต้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำนวน 3 ล้านยูโร (ประมาณ 100 ล้านบาท) ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะทำงานด้านพืชของอาเซียน (ASEAN Sectoral Working Group on Crops : ASWGC) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 และที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการเกษตรและป่าไม้ (Senior Officials’ Meeting of the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry : SOM - AMAF) เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 แล้ว

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ