การรับรองร่างปฏิญญากรุงเทพ: การตอบสนองอย่างมีประสิทธิผลต่อปัญหายาเสพติดในลุ่มแม่น้ำโขงและร่างแผนปฏิบัติการในอนุภูมิภาคเพื่อการควบคุมยาเสพติด ฉบับที่ 11

ข่าวการเมือง 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 15:39 น. —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติต่อร่างปฏิญญากรุงเทพ: การตอบสนองอย่างมีประสิทธิผลต่อปัญหายาเสพติดในลุ่มแม่น้ำโขงและร่างแผนปฏิบัติการในอนุภูมิภาคเพื่อการควบคุมยาเสพติด ฉบับที่ 11 รวมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมร่วมให้การรับรองร่างปฏิญญากรุงเทพ: การตอบสนองอย่างมีประสิทธิผลต่อปัญหายาเสพติดในลุ่มแม่น้ำโขงและร่างแผนปฏิบัติการในอนุภูมิภาคเพื่อการควบคุมยาเสพติด ฉบับที่ 11 โดยไม่มีการ ลงนาม ในห้วงการประชุมระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ 7 ฝ่ายฯ ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร และอนุมัติให้กระทรวงยุติธรรม แก้ไขปรับปรุงร่างปฏิญญากรุงเทพฯ และร่างแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 11 ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยหากมีความจำเป็น โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกตามที่กระทรวงยุติธรรม เสนอ

สาระสำคัญของร่างฯ ทั้ง 2 ฉบับ

1. ร่างปฏิญญากรุงเทพฯ เป็นการยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศสมาชิกที่จะระดมความพยายามในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในอนุภูมิภาค ด้วยแนวทางที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ สอดคล้องกับเจตนาของกรอบบันทึกความเข้าใจ 7 ฝ่ายฯ บนหลักการความเป็นหุ้นส่วนและแบ่งปันความรับผิดชอบร่วมกัน การดำเนินงานเป็นไปอย่างสอดคล้องกับอนุสัญญายาเสพติดระหว่างประเทศทั้งสามฉบับ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ขององค์การสหประชาชาติ และตามแผนงานหลัก 4 ด้าน ของแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 11 ได้แก่ 1) ยาเสพติดและสุขภาพ 2) ความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด 3) ความร่วมมือด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 4) การพัฒนาทางเลือกอย่างยั่งยืน

2. ร่างแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 11 เป็นกรอบความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งกำหนดกรอบกิจกรรมและโครงการที่จะดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ประกอบด้วยแผนงานหลัก 4 ด้าน ได้แก่ 1) ยาเสพติดและสุขภาพ 2) ความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด 3) ความร่วมมือด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 4) การพัฒนาทางเลือกอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่เติบโตอย่างรวดเร็วให้สามารถลดความต้องการและปริมาณของยาเสพติดได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยจะดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายยาเสพติดโลกที่เน้นความสมดุลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่คำนึงถึงสุขภาพ สวัสดิภาพ และความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ