การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีสมัยพิเศษ ครั้งที่ 3

ข่าวการเมือง Tuesday November 19, 2019 18:07 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างเอกสาร จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ 1) ร่างถ้อยแถลงวิสัยทัศน์ร่วมของอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีเพื่อสันติภาพ ความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นหุ้นส่วน 2) ร่างถ้อยแถลงประธานร่วมของการประชุมสุดยอดอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลีสมัยพิเศษ และหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก รวมทั้งให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองและออกเอกสารทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

สาระสำคัญของร่างเอกสารทั้ง 2 ฉบับ ซึ่งจะมีการเสนอให้ที่ประชุมรับรองและออกระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 สรุปได้ดังนี้

1. ร่างถ้อยแถลงวิสัยทัศน์ร่วมของอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีเพื่อสันติภาพ ความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นหุ้นส่วน เพื่อทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลีในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาและเสนอวิสัยทัศน์ร่วมของความสัมพันธ์อาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลีในอีก 30 ปีข้างหน้าเกี่ยวกับ (1) การพัฒนาการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลีในอนาคต (2) การส่งเสริมสันติภาพในภูมิภาค (3) การเสริมสร้างการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (4) การเสริมสร้างความเชื่อมโยง (5) การส่งเสริมความยั่งยืนและความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม และ (6) การเสริมสร้างการเป็นหุ้นส่วนด้านสังคมและวัฒนธรรม

2. ร่างถ้อยแถลงประธานร่วมของการประชุมสุดยอดอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลีสมัยพิเศษ เพื่อเป็นเอกสารที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ของการประชุมฯ ที่จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือของอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี ทั้งด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ในโอกาสครบรอบ 30 ปีความสัมพันธ์อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี

โดยที่การประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2562 ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ