ร่างคำมั่นของประเทศไทยสำหรับการประชุมกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ครั้งที่ 33

ข่าวการเมือง Tuesday December 3, 2019 19:07 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อคำมั่นของประเทศไทยสำหรับการประชุมกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (International Conference of the Red Cross and Red Crescent ICRCRC) ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม 2562 ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ก่อนมีการประกาศคำมั่นให้กระทรวงต่างประเทศ สามารถดำเนินการได้โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ

สาระสำคัญของร่างคำมั่น

1. ส่งเสริมบทบาทของชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นในการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและแผนระดับจังหวัดในการป้องกัน เตรียมพร้อม เตือนภัย จนถึงบรรเทาภัยพิบัติ

2. เพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขในกลุ่มผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพทั้งในด้านการรักษาส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค รักษาโรคและการฟื้นฟูด้านสุขภาพกายและจิตตั้งแต่แรกรับเป็นผู้ต้องขังจนถึงระยะกลับคืนสู่ชุมชน เพื่อคืนคนมีสุขภาพดีทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตสู่สังคม โดยทำงานเป็นหนึ่งเดียวกับระบบสาธารณสุขของประเทศ

3. ส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครอย่างเป็นรูปธรรมในการดำเนินงานด้านมนุษยธรรม โดยจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาสมัคร

4. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเฝ้าระวังและเตือนภัยเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและส่งเสริมการใช้สารสนเทศภูมิอากาศเพื่อการปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงส่งเสริมการบูรณาการ การวิจัย นวัตกรรมทางวิชาการ และความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือกับประชาชนและทุกภาคส่วนให้เข้าถึงองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

5. ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต บำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตโดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก สตรี และผู้ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม (กระทรวงสาธารณสุข)

6. สนับสนุนการมีบทบาทที่สร้างสรรค์ของเด็ก สตรี ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์มนุษยธรรม

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 3 ธันวาคม 2562


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ