แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563

ข่าวการเมือง Tuesday December 17, 2019 16:38 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เสนอแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ซึ่งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด อำเภอ และกรุงเทพมหานคร ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการฯ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การรณรงค์ภายใต้หัวข้อ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ได้กำหนดช่วงการดำเนินการเป็น 3 ช่วงเวลา ดังนี้

ช่วงเวลา

1 พฤศจิกายน 2562 – 2 มกราคม 2563

แนวทางการดำเนินการ

ช่วงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจัดทำแผนงาน/กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารเพื่อให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย

ช่วงเวลา

1 – 26 ธันวาคม 2562

แนวทางการดำเนินการ

ช่วงเตรียมความพร้อม

 • ให้จัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ฯ เพื่ออำนวยการ ควบคุม กำกับ ดูแล และติดตามประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่
 • ให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และกองบัญชาการตำรวจนครบาลจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน
 • ให้ ศปถ. จังหวัดและกรุงเทพมหานคร บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนดำเนินการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach)

ช่วงเวลา

27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563

แนวทางการดำเนินการ

ช่วงควบคุมเข้มข้น ให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จังหวัดและกรุงเทพมหานคร เพิ่มความเข้มข้นโดยเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง และให้จัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมทั้งจัดเตรียมความพร้อมด้านการตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที

2. การกำหนดระดับความเสี่ยงของสถานการณ์อุบัติเหตุ เป็น 4 ระดับ โดยกำหนดจากสถิติจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2560 – 2562) ดังนี้

ระดับความเสี่ยง / จำนวนอำเภอ

ระดับความเสี่ยงสีแดง 34

ระดับความเสี่ยงสีส้ม 138

ระดับความเสี่ยงสีเหลือง 664

ระดับความเสี่ยงสีเขียว 42

3. การกำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดย ศปถ. ได้กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) เพื่อการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวม 7 มาตรการ ได้แก่

มาตรการ

3.1 การลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน

สาระสำคัญ

 • บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง
 • รณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน

3.2 การลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม

สาระสำคัญ

 • ดำเนินมาตรการ “1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย”
 • สำรวจตรวจสอบลักษณะกายภาพของถนน จุดเสี่ยง จุดอันตราย เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม รวมทั้งตรวจสอบสิ่งอันตรายข้างทาง
 • แก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดทางรถไฟให้มีความปลอดภัยในการสัญจร
 • เตรียมช่องทางพิเศษ ทางเลี่ยงทางลัด และติดตั้งเครื่องหมายและป้ายเตือน

3.3 การลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ

สาระสำคัญ

 • กำกับ ควบคุม ดูแลรถโดยสารสาธารณะดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 • เข้มงวด กวดขันกับผู้ใช้รถกระบะที่บรรทุกน้ำหนักเกิน รถยนต์ตู้ส่วนบุคคลหรือรถเช่า ให้มีมาตรฐานความปลอดภัย

3.4 การช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ

สาระสำคัญ

 • เตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และหน่วยบริการการแพทย์ หน่วยกู้ชีพและกู้ภัย
 • ประชาสัมพันธ์ระบบการช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ผู้ประสบเหตุควรจะได้รับ เช่น ช่องทางการแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน การจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบ e-claim และการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 24 ชั่วโมง

3.5 การดูแลความปลอดภัยทางน้ำ

สาระสำคัญ

 • จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 • ตรวจสอบความปลอดภัยของเรือโดยสารและโป๊ะเทียบเรือ และจัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ

3.6 การดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว

สาระสำคัญ

 • เข้มงวด กวดขัน ดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นพิเศษตั้งแต่สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ สนามบิน และเส้นทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
 • รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เดินทางอย่างระมัดระวังและเคารพกฎจราจร

3.7 การบริหารจัดการ

สาระสำคัญ

 • ให้จัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ฯ เพื่ออำนวยการควบคุม กำกับ ดูแล และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
 • ให้จังหวัดและกรุงเทพมหานครดำเนินการตามมาตรการ “ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์” อย่างเข้มข้น
 • ให้คณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 17 ธันวาคม 2562


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ