ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ….

ข่าวการเมือง Tuesday February 4, 2020 18:06 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการ ทางนิวเคลียร์ พ.ศ. …. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

1. กำหนดบทนิยามคำว่า “พื้นที่กีดกัน” “พื้นที่ระวังเหตุ” “พื้นที่ห่างจากชุมชน” และ “เหตุการณ์ภายนอก”

2. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ได้แก่ ให้ผู้ก่อตั้ง สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ โดยต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานรายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ตามที่คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติประกาศกำหนด ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ แผนการก่อสร้างและแผนประมาณการค่าใช้จ่าย แผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เป็นต้น และผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมรอบพื้นที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์

3. กำหนดหลักเกณฑ์การรับฟังความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์แล้วนำประเด็นความเห็นดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาของเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติและคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติต่อไป

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ