ร่างพระราชบัญญัติโอนหน้าที่และอำนาจ และกิจการบริหารบางส่วน ของกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าวการเมือง Tuesday February 18, 2020 17:12 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติโอนหน้าที่และอำนาจ และกิจการบริหารบางส่วน ของกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปเป็นของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนหน้าที่และอำนาจ และกิจการบริหารบางส่วน ของ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปเป็นของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

2. ให้กระทรวงทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมทรัพยากรน้ำ) รับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี รับความ เห็นของสำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

1. กำหนดให้โอนบรรดาหน้าที่และอำนาจที่เกี่ยวกับราชการ การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ในภารกิจด้านการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ ภารกิจการส่งเสริมและประสานมวลชน และภารกิจการประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำ และบรรดาหน้าที่และอำนาจของข้าราชการ และอัตรากำลังบางส่วนของกรมทรัพยากรน้ำ ดังต่อไปนี้ ไปเป็นหน้าที่และอำนาจของ สทนช. หรือของข้าราชการ และอัตรากำลังของ สทนช. แล้วแต่กรณี

1.1 สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เฉพาะงานที่เกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงและคณะกรรมการระหว่างประเทศของฝ่ายไทย และบางส่วนของงานติดต่อประสานงาน กำหนดท่าที เข้าร่วมเจรจาเตรียมการต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือ โครงการเงินกู้ และโครงการความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ในภาพรวมของประเทศ

1.2 สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน เฉพาะงานเกี่ยวกับงานส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยใช้กลไกคณะกรรมการลุ่มน้ำ และงานจัดทำแผนปฏิบัติการของลุ่มน้ำ และบางส่วนของงานพัฒนาและให้ความรู้เพิ่มทักษะแก่บุคลากรด้านทรัพยากรน้ำ และด้านอื่น ๆ รวมทั้งรณรงค์ทำความเข้าใจให้แก่กรรมการลุ่มน้ำ บุคลากรของหน่วยงานของรัฐ องค์กรผู้ใช้น้ำ และประชาชนทั่วไป ทั้งในภาพรวมของประเทศและระดับลุ่มน้ำ

1.3 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 – 10 เฉพาะงานเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และงานจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการของลุ่มน้ำ และบางส่วนของงานส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำและท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย งานพัฒนา เสริมสร้างขีดความสามารถ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ำแก่ผู้มีส่วนได้เสีย งานพัฒนาระบบฐานข้อมูล และศูนย์เครือข่ายข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในระดับลุ่มน้ำ และงานส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาด้านเทคนิค มาตรฐานและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแก่หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. กำหนดให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน และให้โอนข้าราชการ และอัตรากำลังบางส่วนของกรมทรัพยากรน้ำตามข้อ 1. รวมทั้งสิ้น 178 อัตรา ดังต่อไปนี้ ไปเป็นของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

2.1 สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เฉพาะส่วนงานคณะกรรมการลุ่มแม่น้ำโขงทุกอัตรา และบางส่วนของส่วนงานวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ และฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2.2 สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน เฉพาะส่วนส่งเสริมการจัดการลุ่มน้ำทุกอัตรา และบางส่วนของส่วนส่งเสริมและประสานมวลชน เฉพาะส่วนส่งเสริมและพัฒนา

2.3 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 – 10 เฉพาะบางส่วนของส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำ ส่วนวิชาการ และส่วนอำนวยการ

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ