ขอทบทวนวันใช้บังคับกฎหมายตามร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้น้ำมันปาล์มและ แฟรกชันของน้ำมันปาล์ม

ข่าวการเมือง Tuesday February 18, 2020 17:21 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ขอทบทวนวันใช้บังคับกฎหมายตามร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้น้ำมันปาล์มและ แฟรกชันของน้ำมันปาล์ม และน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์มเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบใน การนำเข้าและนำผ่าน พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอทบทวนวันใช้บังคับกฎหมายตามร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้น้ำมันปาล์มและแฟรกชันของน้ำมันปาล์ม และน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์มเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้าและนำผ่าน พ.ศ. .... ตามร่างข้อ 2 จาก “...เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป” เป็น “...เมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป”

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์เสนอขอทบทวนวันใช้บังคับกฎหมายตามร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้น้ำมันปาล์มและแฟรกชันของน้ำมันปาล์ม และน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์มเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้าและนำผ่าน พ.ศ. .... ตามร่างข้อ 2 จาก “...เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป” เป็น “...เมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป” เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะลักของน้ำมันปาล์มเข้ามาในประเทศจากการลักลอบนำเข้าและนำผ่านน้ำมันปาล์มฯ โดยเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์ขณะนี้ราคาผลผลิตจากปาล์มน้ำมันภายในประเทศมีการปรับตัวสูงขึ้น เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มภายในประเทศ

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ