ร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชนของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 5

ข่าวการเมือง Tuesday February 18, 2020 18:20 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชนของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 5 และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรอบแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชน ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ

สาระสำคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชนของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 5 ซึ่งที่ประชุมจะมีการรับรองในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง พัฒนามาจากข้อริเริ่มของไทยในปี พ.ศ. 2555 ที่จะจัดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขง โดยได้มีการจัดตั้งกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้างอย่างเป็นทางการ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ลดความเหลื่อมล้ำด้านการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกและสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งมีประเทศสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ทั้งนี้ ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ เป็นเอกสารที่สะท้อนการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และความคิดเห็นระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกต่อการดำเนินการความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง โดยมีประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ความคืบหน้าในการดำเนินการ ความร่วมมือความมั่นคง ความเชื่อมโยง การค้า การลงทุน ทรัพยากรน้ำ ความร่วมมือด้านการเกษตร ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาการประสานงาน และการสนับสนุนระบบพหุภาคี

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ