ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

ข่าวการเมือง Tuesday March 3, 2020 17:08 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินสนับสนุนและเงินชดเชยภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินสนับสนุนและเงินชดเชยภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสำนักงบประมาณและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

กค. เสนอว่า

1. โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (วันที่ 22 ตุลาคม 2562 และ 12 พฤศจิกายน 2562) ให้ กค. เร่งรัดการเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” และมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้” ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 นั้น เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินสนับสนุนและเงินชดเชยที่ผู้มีเงินได้ได้รับตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศและมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ อันเนื่องจากการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าหรือรับบริการจากผู้ขายสินค้า หรือผู้ให้บริการผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ ต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 สิงหาคม 2562

2. ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศโดยการจ่ายเงินสนับสนุนและเงินชดเชยให้แก่ผู้ที่เดินทางไปท่องเที่ยว ซึ่งได้ชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าหรือรับบริการจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ จึงสมควรกำหนดให้เงินสนับสนุนและเงินชดเชยที่ผู้มีเงินได้ได้รับ อันเนื่องจากการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและ รับบริการตามมาตรการดังกล่าวข้อ 1. เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

3. กค. ได้ดำเนินการตามมาตรา 27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้

3.1 ประมาณการสูญเสียรายได้ กค. รายงานว่า เงินชดเชยเพิ่มเติมที่ได้รับจากมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” ที่ขยายออกไป และเงินสนับสนุนและเงินชดเชยที่ได้รับจากมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้” ไม่อยู่ในประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ จึงไม่สูญเสียรายได้ภาษี แต่อย่างไรก็ดี หากมิได้กำหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากมาตรการดังกล่าว จะสามารถจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินสนับสนุนและเงินชดเชยได้ประมาณ 7,600 ล้านบาท

3.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จะทำให้การบริโภคภายในประเทศขยายตัว อันจะส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการจัดเก็บรายได้ภาษีอากร

จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินสนับสนุนและเงินชดเชยภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562) มาเพื่อดำเนินการ

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

กำหนดให้เงินสนับสนุนและเงินชดเชยที่ผู้มีเงินได้ได้รับตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศและมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ อันเนื่องมาจากการซื้อสินค้าหรือรับบริการจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 และวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 3 มีนาคม 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ