โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Services : GDCC)

ข่าวการเมือง Tuesday May 5, 2020 18:30 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการของโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Services : GDCC) ภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อเนื่อง 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ โดยในส่วนรายละเอียดงบประมาณ ให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เห็นชอบกรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น 4,073.069 ล้านบาท และให้ ดศ. รับความเห็นของหน่วยงานไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง

โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Services : GDCC) เป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 โดยภาครัฐจะเป็นผู้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อให้มีระบบกลางในการให้บริการ Cloud สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีมาตรฐานและปลอดภัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล (Government Transformation) และขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center) และคลาวด์คอมพิ้วติ้ง (Cloud Computing) (เป็นการให้บริการที่ครอบคลุมถึงการให้ใช้กำลังประมวลผล หน่วยจัดเก็บข้อมูลและระบบออนไลน์ต่าง ๆ จากผู้ให้บริการ เพื่อลดความยุ่งยากในการติดตั้ง ดูแลระบบ ช่วยประหยัดเวลา และลดต้นทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเอง) ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ระบบคลาวด์กลางภาครัฐจะทำให้สามารถประหยัดงบประมาณในส่วนของการที่หน่วยงานแต่ละหน่วยงานนำไปใช้ในการเช่าระบบ Cloud และบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล (Data Center) รวมทั้งยังทำให้ระบบสารสนเทศของประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัย เนื่องจากข้อมูลและระบบงานของหน่วยงานภาครัฐจะถูกจัดเก็บอยู่ในระบบคลาวด์กลางภาครัฐที่มีมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยและตั้งอยู่ภายในประเทศ

สำหรับกรอบงบประมาณที่ใช้การดำเนินโครงการ GDCC คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 มีมติเห็นชอบกรอบงบประมาณวงเงินรวมทั้งสิ้น 4,073.069 ล้านบาท โดยให้เบิกจ่ายจาก (1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 – 2565 จำนวน 3,275.096 ล้านบาท (ปรับลดวงเงินในส่วนของปี 2564 ตามที่สำนักงบประมาณจัดสรร ส่งผลให้กรอบวงเงินรวมลดลง 679.481 ล้านบาท) และ (2) งบกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 797.973 ล้านบาท (คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติให้ใช้งบฯ จากกองทุนฯ แล้ว)

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 5 พฤษภาคม 2563


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ