ร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบบัญชีและหลักเกณฑ์การรายงานเกี่ยวกับชนิด ปริมาณและการรับจ่ายประจำวันของวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ข่าวการเมือง Tuesday May 12, 2020 17:09 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบบัญชีและหลักเกณฑ์การรายงานเกี่ยวกับชนิด ปริมาณและการรับจ่ายประจำวันของวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

กห. เสนอว่า

1. โดยที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐนำระบบเทคโนโลยีมาใช้กับการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับลดขั้นตอนกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันและกับภาคเอกชน

2. ภารกิจของ กห. ด้านการอุตสาหกรรมทหารตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. 2550 นั้น ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตอาวุธเอกชน จะต้องจัดทำรายงานเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ และการรับจ่ายประจำวันของวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้นตามกฎกระทรวงกำหนดแบบบัญชีและหลักเกณฑ์การรายงานเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ และการรับจ่ายประจำวันของวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น พ.ศ. 2560 โดยต้องนำรายงานดังกล่าวมายื่น ณ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร กห.

3. กห. เห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้กับการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน ลดระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงตามข้อ 2. โดยให้เพิ่มการรายงานเกี่ยวกับชนิดและปริมาณดังกล่าวโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเป็นอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการควบคุมยุทธภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 ได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว

จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบบัญชีและหลักเกณฑ์การรายงานเกี่ยวกับชนิด ปริมาณและการรับจ่ายประจำวันของวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพื่อดำเนินการ

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องส่งรายงานและสำเนาบัญชีเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ และการรับจ่ายประจำวันของวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร กห. หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่จัดให้มีการทำบัญชี

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 12 พฤษภาคม 2563


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ