แต่งตั้ง

ข่าวการเมือง Tuesday June 2, 2020 18:20 —มติคณะรัฐมนตรี

1. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งตั้ง นางอังคณา วงษ์ประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ กลุ่มที่ปรึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

2. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน จำนวน 5 คน ตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562) ดังนี้ 1. นายอนุชิต อนุชิตากูล 2. นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร 3. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 4. นายอภิชาติ ชินวรรโณ 5. นายเข็มชัย ชุติวงศ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

3. เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) ในฐานะประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จำนวน 39 คน ตามมติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมได้ดำรงตำแหน่งมาครบวาระสามปี ดังนี้

1. สาขาการแพทย์และสาธารณสุข

1.1 ศาสตราจารย์เฉลิม หาญพาณิชย์

1.2 ศาสตราจารย์บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ

1.3 พลโท ศาสตราจารย์คลินิกภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ

1.4 ศาสตราจารย์ยง ภู่วรวรรณ

1.5 ร้อยตำรวจเอก รุ่งเรือง กิจผาติ

2. สาขาต่างประเทศ ความมั่นคง และการเมือง

2.1 นายดนัย มู่สา

2.2 นายบรรสาน บุนนาค

2.3 พลเอก วิทยา จินตนานุรัตน์

2.4 พลโท สุขสันต์ สิงหเดช

3. สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการเกษตร

3.1 นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช

3.2 นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี

3.3 นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม

3.4 ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์

3.5 นายอดิทัต วะสีนนท์

4. สาขาเศรษฐกิจและการคลัง

4.1 นายเกริกพงษ์ เกสรทอง

4.2 นางชลิดา พันธ์กระวี

4.3 นางดวงตา ตันโช

4.4 นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ

4.5 นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

5. สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย

5.1 พลเอก กฤษณะ บวรรัตนารักษ์

5.2 นางสาวจันทจิรา เอี่ยมมยุรา

5.3 นายเชิดศักดิ์ เจนวรากุล

5.4 นายณอคุณ สิทธิพงศ์

5.5 ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ

5.6 นายนที ทับมณี

5.7 นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์

5.8 นายนนทิกร กาญจนะจิตรา

5.9 นายธนกฤต วรธนัชชากุล

5.10 พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์

5.11 นายพิรุฬ เพียรล้ำเลิศ

5.12 นายพีระศักดิ์ ศรีรุ่งสุขจินดา

5.13 นายมานะ วีระอาชากุล

5.14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณภา ติระสังขะ

5.15 พลตำรวจโท วราวุธ ทวีชัยการ

5.16 นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส

5.17 นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์

5.18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร เนาวนนท์

5.19 ว่าที่ร้อยตำรวจตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์

5.20 นางอัจฉรา อุณหเลขกะ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

4. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายเจริญ แซ่เต็ง และ นายสมพงษ์ ปู่เพ็ง ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

5. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งนายพิชิต อัคราทิตย์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 2 มิถุนายน 2563


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ