แต่งตั้ง

ข่าวการเมือง Tuesday June 23, 2020 18:53 —มติคณะรัฐมนตรี

1. เรื่อง รายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของส่วนราชการต่าง ๆ (จำนวน 4 ราย)

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของส่วนราชการต่าง ๆ เพิ่มเติม (จำนวน 4 ราย) ประกอบด้วย กระทรวงแรงงาน สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เนื่องจาก ปคร. เดิมของส่วนราชการดังกล่าวที่ได้รับการแต่งตั้งมีการเกษียณอายุราชการและมีการโยกย้ายเปลี่ยนตำแหน่ง ดังนี้

1. กระทรวงแรงงาน นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

2. สำนักงาน ก.พ.ร. นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

3. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

4. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา นางดวงตา ตันโช เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

2. เรื่อง ขอเพิ่มเติมองค์ประกอบในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอการเพิ่มเติมองค์ประกอบในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

สาระสำคัญของเรื่อง ทส. รายงานว่า เพื่อให้คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้ง (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 22 ตุลาคม 2562) สามารถบูรณาการในการบริหารจัดการถ้ำแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย ตามกรอบแนวคิดการบริหารจัดการถ้ำของประเทศไทยที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และแผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายและแผนการบริหารจัดการถ้ำของต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดความเชื่อมโยงในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนของท้องถิ่น คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าว จำนวน 4 คน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าว (เดิมมีคณะกรรมการฯ รวม 26 คน เสนอเพิ่มเติมครั้งนี้ 4 คน รวมเป็น 30 คน)

3. เรื่อง การแต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอการแต่งตั้ง นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในอัตราเดือนละ 690,000 บาท (ตามมติคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563) ซึ่งกระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และให้ นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ลาออกจากการเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ก่อนลงนามในสัญญาจ้างด้วย

4. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งตั้ง นางผุสดี ตามไท เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน แทนผู้ที่ พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ โดยให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

5. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวน 10 คน เนื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) ได้พ้นจากตำแหน่งตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับ พ.ศ. 2558 ดังนี้

1. นางสาวปฐมา จันทรักษ์

2. นายสุรพล โอภาสเสถียร

3. นายมงคล ลีลาธรรม

4. นายสรกิจ มั่นบุปผชาติ ผู้แทนองค์การเอกชน

5. นายโอฬาร วีระนนท์ ผู้แทนองค์การเอกชน

6. นายมนตรี จงวิเศษ ผู้แทนองค์การเอกชนซึ่งประกอบการในภูมิภาค

7. นายวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ ผู้แทนองค์การเอกชนซึ่งประกอบการในภูมิภาค

8. นายเกรียงไกร วีระฤทธิพันธ์ ผู้แทนองค์การเอกชนซึ่งประกอบการในภูมิภาค

9. นายภูวดิท ปรีชานนท์ ผู้แทนองค์การเอกชนซึ่งประกอบการในภูมิภาค

10. นางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ ผู้แทนองค์การเอกชนซึ่งประกอบการในส่วนกลาง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 23 มิถุนายน 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ