การทบทวนภารกิจการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (การรายงานผลการออกใบอนุญาต)

ข่าวการเมือง Tuesday July 14, 2020 18:18 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบทั้ง 2 ข้อ ตามที่สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) เสนอดังนี้

1. เปลี่ยนหน่วยงานที่รับรายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบและการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นสำนักงาน ก.พ.ร.

2. เปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาการรายงาน โดยในระยะแรกให้จัดเก็บข้อมูลเป็นรายเดือนและรายงานเป็นรายไตรมาส และในระยะต่อไปเมื่อได้พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรายงานผลการออกใบอนุญาตฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้รายงานตามรอบระยะเวลาที่สำนักงาน ก.พ.ร. จะกำหนดต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง

สำนักงาน ป.ย.ป. รายงานว่า

1. การดำเนินการที่ผ่านมามีส่วนราชการรายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ และ การรับรองมาตรฐานต่าง ๆ แล้ว จำนวน 8 หน่วยงาน สรุปได้ดังนี้

ส่วนราชการ/หน่วยงาน - ระยะเวลาการติดตาม

1) กระทรวงการคลัง(กรมสรรพสามิต) 26 มิถุนายน 2562 – 25 มกราคม 2563

การดำเนินการ

ขอใบอนุญาต/ขอรับบริการ 737,848 ราย

ดำเนินการแล้วเสร็จ 737,848 ราย (ร้อยละ 100)

2) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1 ตุลาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2562

การดำเนินการ

ขอใบอนุญาต/ขอรับบริการ 20,524 ราย

ดำเนินการแล้วเสร็จ 20,524 ราย (ร้อยละ 100)

3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ) 26 มิถุนายน 2562 – 25 มกราคม 2563

การดำเนินการ

ขอใบอนุญาต/ขอรับบริการ 160 ราย

ดำเนินการแล้วเสร็จ 160 ราย (ร้อยละ 100)

4) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ) 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2562

การดำเนินการ

ขอใบอนุญาต/ขอรับบริการ 923 ฉบับ

ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,014 ฉบับ1

5) กระทรวงคมนาคม (กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย) พฤษภาคม – มิถุนายน 2562

การดำเนินการ

ขอใบอนุญาต/ขอรับบริการ 11,612 ฉบับ

ดำเนินการแล้วเสร็จ 532,454 ฉบับ2

6) กระทรวงพลังงาน (สำนักงานปลัดฯ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) เมษายน -ธันวาคม 2562

การดำเนินการ

ขอใบอนุญาต/ขอรับบริการ 26,835 ฉบับ

ดำเนินการแล้วเสร็จ 23,452 ฉบับ (ร้อยละ 87)

7) กระทรวงพาณิชย์ (กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา) 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2562

การดำเนินการ

ขอใบอนุญาต/ขอรับบริการ 547,067 ฉบับ

ดำเนินการแล้วเสร็จ 535,330 ฉบับ (ร้อยละ 98)

8) กระทรวงสาธารณสุข (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) 1 ตุลาคม 2561 – 31 กันยายน 2562

การดำเนินการ

ขอใบอนุญาต/ขอรับบริการ 458,636 ฉบับ

ดำเนินการแล้วเสร็จ 369,561 ฉบับ (ร้อยละ 81)

หมายเหตุ 1 มีการออกใบอนุญาต/ให้บริการที่คงค้างที่ดำเนินการต่อเนื่องมาจากเดือนก่อนหน้า

2 การออกใบอนุญาต/ให้บริการส่วนใหญ่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก (นับเฉพาะใบอนุญาต/บริการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ) ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกไม่ไดรายงานจำนวนคำขอใบอนุญาต/ขอรับบริการ จึงทำให้ตัวเลขการดำเนินการเสร็จแล้วมีมากกว่าคำขอใบอนุญาต/ขอรับบริการ

ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลการออกใบอนุญาตฯ สำนักงาน ป.ย.ป. มีข้อสังเกตได้แก่ 1) มีหน่วยงานที่ใช้ระยะเวลาเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน 2) มีหน่วยงานภายใต้สังกัดอีกหลาย

แห่งที่ยังไม่รายงานตามกำหนดเวลา 3) บางหน่วยงานยังมีข้อจำกัดในการรายงานผลทำให้ข้อมูลที่ได้ไม่ครบถ้วน และ 4) ช่วงระยะเวลาในการรายงานผลและการแสดงผล ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการของแต่ละหน่วยงานแตกต่างกัน ซึ่งส่งผลให้ยากต่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบและสรุปผลข้อมูลเป็นภาพรวม

2. สำนักงาน ป.ย.ป. ได้หารือกับสำนักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับการนำข้อมูลการออกใบอนุญาตฯ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานของภาครัฐ โดยสำนักงาน ก.พ.ร. เห็นว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับสำนักงาน ก.พ.ร. ในการกำกับมาตรฐานการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ และการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ของส่วนราชการ จึงเห็นพ้องกันว่า ควรให้สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรวบรวมผลการออกใบอนุญาตฯ

ซึ่งสำนักงาน ป.ย.ป. ได้นำเสนอนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้รวบรวมและติดตามการรายงานผลการออกใบอนุญาตฯ ด้วยแล้ว

3. สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ยืนยันเห็นชอบการรับโอนภารกิจดังกล่าว (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร.

ที่ นร 1222/85 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563) และมีความเห็นว่า ควรนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการรายงานผลการออกใบอนุญาตฯ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยในระยะแรก สำนักงาน ก.พ.ร. จะขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดเก็บข้อมูลเป็นรายเดือนและรายงานผลการออกใบอนุญาตฯ มายังสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นรายไตรมาสก่อน และเมื่อพัฒนาระบบได้สมบูรณ์แล้ว ให้ส่วนราชการรายงานข้อมูลตามรอบระยะเวลาที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด โดยให้รายงานในระบบได้โดยตรงต่อไป

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 14 กรกฎาคม 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ