หนังสือข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลก สำหรับโครงการลดและเลิกใช้ สารไฮโดรคลอโรฟลูโอโรคาร์บอน ระยะที่ 2 (HCFC Phase Out Project State 2)

ข่าวการเมือง Tuesday July 14, 2020 18:25 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง หนังสือข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลก สำหรับโครงการลดและเลิกใช้ สารไฮโดรคลอโรฟลูโอโรคาร์บอน ระยะที่ 2 (HCFC Phase Out Project State 2)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างหนังสือข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลก สำหรับโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูโอโรคาร์บอน ระยะที่ 2 (ร่างหนังสือข้อตกลงฯ) (HCFC Phase Out Project Stage 2) พร้อมอนุมัติให้ใช้วิธีการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในเงื่อนไขมาตรฐานสำหรับกองทุนให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าของธนาคารโลกจากกองทุนต่าง ๆ (Standard Conditions) ฉบับวันที่ 29 มีนาคม 2562 โดย มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เป็นผู้ออกหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้กระทรวงการคลัง (กค.) โดยรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน เป็นผู้ลงนามในหนังสือข้อตกลงฯ ในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ (กค. จะลงนามรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกสำหรับโครงการดังกล่าวภายในเดือนกรกฎาคม 2563)

สาระสำคัญของเรื่อง

1. ธนาคารโลกได้แจ้งอนุมัติความช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่ประเทศไทย สำหรับโครงการลดและ เลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูโอโรคาร์บอน ระยะที่ 2 (HCFC Phase Out Project Stage 2) วงเงินรวม 5,083,929 ดอลลาร์สหรัฐ จากกองทุนอนุรักษ์โอโซนที่มีธนาคารโลกเป็นผู้บริหารกองทุน มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการลดปริมาณการใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูโอโรคาร์บอน (HCFC) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสเปรย์โฟมและตู้แช่เย็น โดยมีกระทรวงอุตสาหกรรม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) และธนาคารออมสินเป็นหน่วยงานดำเนินโครงการ และมีระยะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต่อมาธนาคารโลกได้ส่งร่างหนังสือข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่า (Grant Agreement) เพื่อให้กระทรวงการคลังในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยลงนามยืนยันรับความช่วยเหลือ โดยร่างหนังสือข้อตกลงฯ มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับประเทศไทยในการรับเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินโครงการฯ และได้กำหนดหน้าที่ให้แต่ละฝ่ายต้องปฏิบัติ เช่น ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในเรื่องต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างและการประเมินผล เป็นต้น ทั้งนี้ การขอรับความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการในระยะที่ 1 ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบไว้เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557

2. โดยที่ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์มาตรฐานของการให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลก (Standard Conditions) ใน Article V Section 5.03 ได้กำหนดเงื่อนไขไว้ว่า หากเกิดกรณีพิพาทที่คู่สัญญา ไม่สามารถหาข้อยุติได้ ให้มีการจัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการเพื่อเป็นผู้พิจารณาระงับข้อพิพาท ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของธนาคารโลกที่ใช้บังคับกับทุกประเทศ กระทรวงการคลังจึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ใช้วิธีการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการด้วย

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 14 กรกฎาคม 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ