ขอยุติโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50

ข่าวการเมือง Thursday August 13, 2020 19:09 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดำเนินการโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 และเห็นชอบให้ยุติโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอดังนี้

สาระสำคัญของเรื่อง

ทส. รายงานว่า

1. โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 (ระยะที่ 1 - 3) ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 – 2550 ได้ดำเนินการปลูกและบำรุงป่าต่อเนื่องจนสิ้นสุดภารกิจโครงการฯอย่างสมบูรณ์แล้ว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

พื้นที่ป่า - จำนวน

1. การปลูกป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ ประกอบด้วย

  • ผู้ร่วมโครงการฯ ดำเนินการปลูกและบำรุงป่า โดยออกค่าใช้จ่ายเองรวม 3 ปี และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชรับมอบมาดูแลต่อไปโดยบำรุงป่าจนครบ 10 ปี 2,078,590.17 ไร่
  • ปลูกป่าโดยเงินกองทุน 153,581.00 ไร่
  • ปลูกป่าโดยเงินบูรณะทรัพย์สิน (เงินชดเชย) 1,741.00 ไร่
  • ปลูกป่าโดยเงินงบประมาณของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปลูกเสริมป่าตามธรรมชาติและปลูกฟื้นฟูสภาพป่า 449,234 ไร่
  • พื้นที่เป้าหมายแปลงปลูกป่าฟื้นฟูสภาพป่าได้เองตามธรรมชาติ เกิดจากการเฝ้าระวังมิให้ราษฎรเข้าบุกรุกพื้นที่ เฝ้าระวังไฟป่าและการทำแนวกันไฟอย่างต่อเนื่อง ทำให้พื้นที่ป่าฟื้นคืนสภาพเอง มีลูกไม้และแม่ไม้ค่อนข้างหนาแน่น 2,442,440.62 ไร่

รวม 5,125,586.79 ไร่

2. การปลูกป่าในพื้นที่นอกเขตอนุรักษ์ ประกอบด้วย

  • การปลูกป่าสองข้างทาง และสองฝั่งแม่น้ำ 94,435.69 กิโลเมตร
  • การปลูกในวัด เขตชุมชน และอื่น ๆ 1,414,130.17 ไร่
  • ปลูกป่าโดยเงินกองทุน 1,044 ไร่ และ 3,860 ต้น

2. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการฯ ทั้ง 3 ระยะ พ.ศ. 2537 – 2550 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,512,494,370 บาท มีรายละเอียด ดังนี้

การดำเนินโครงการฯ งบประมาณฯ (บาท)

ระยะที่ 1 พ.ศ. 2537 - 2539 2,748,493,000 บาท

ระยะที่ 2 พ.ศ. 2540 - 2545 3,954,445,900

ระยะที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2550 3,809,555,470

รวม 10,512,494,370

3. โดยที่โครงการปลูกป่าถาวรฯ ได้ดำเนินการบำรุงป่าต่อเนื่องจนสิ้นสุดภารกิจโครงการฯ อย่างสมบูรณ์แล้ว แต่ยังมีเงินบริจาคสมทบกองทุนโครงการฯ คงเหลืออยู่ในบัญชี “กองทุนโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้หารือกับกระทรวงการคลัง (กค.) เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ตามระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และกฎหมาย รวมทั้งหารือว่า หน่วยงานใดจะเป็นผู้มีอำนาจยุติโครงการฯ โดย กค. (กรมบัญชีกลาง) เห็นว่า หากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประสงค์จะยุติโครงการฯ หรือประสงค์จะใช้เงินดังกล่าวดำเนินการต่อไป ก็ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ต่อมา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการปิดบัญชี “กองทุนโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ” เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 และได้นำเงินกองทุนฯ คงเหลือหลังหักค่าธรรมเนียมทั้งหมดเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา กค. ชื่อบัญชี “กรมบัญชีกลางเพื่อรับเงินหน่วยงานภาครัฐ” จำนวน 27,941,161.97 บาท ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 13 สิงหาคม 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ