ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ข่าวการเมือง Tuesday September 15, 2020 18:20 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

คค. เสนอว่า

1. กรมการขนส่งทางบกได้จัดประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เพื่อพิจารณาทบทวนการขยายอายุรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) จาก 9 ปี เป็น 12 ปี โดยมีอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นประธาน พิจารณาปรับปรุงร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และได้นำร่างกฎกระทรวงที่ปรับปรุงแล้วเสนอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อมา สศช. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงที่ปรับปรุงแล้ว เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการปรับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการต่ออายุการใช้งานของรถยนต์รับจ้างให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจว่ารถยนต์รับจ้างที่จะได้ต่ออายุการใช้งานได้ตามเกณฑ์การตรวจสภาพทั้งด้านความปลอดภัยและมลพิษไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และเห็นควรติดตามและประเมินผลการขยายอายุการใช้งานรถยนต์รับจ้างจาก 9 ปี เป็น 12 ปี ในกรณีที่เห็นว่าไม่มีความจำเป็นหรืออาจจะไม่สอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองก็เห็นสมควรให้ทบทวนกฎกระทรวงดังกล่าวต่อไป สำหรับ ทส. ไม่ขัดข้อง และเห็นว่า คค. ควรจัดทำเกณฑ์และความถี่ใน การตรวจสภาพรถเพื่อป้องกันมลพิษจากไอเสียรถแท็กซี่ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 9 ปี รวมถึงเกณฑ์การพิจารณามิให้มีการดัดแปลงชิ้นส่วนรถซึ่งทำให้ค่ามลพิษเพิ่มมากขึ้น

2. ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้างจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และสอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารซึ่งมีอุปกรณ์อื่นที่มีระบบหรือเทคโนโลยีติดตามรถที่สามารถนำมาใช้แทนเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวมีราคาและค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้าง จึงควรกำหนดให้อุปกรณ์อื่นที่มีระบบหรือเทคโนโลยีดังกล่าวนำมาใช้ในรถยนต์รับจ้างได้ด้วย และกำหนดให้รถยนต์รับจ้างที่ครบอายุการใช้งาน 9 ปี หากมีการปรับปรุงสภาพรถและผ่านการตรวจสภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสามารถใช้งานเป็นรถยนต์รับจ้างต่อไปอีกไม่เกิน 12 ปีนับแต่วันจดทะบียนครั้งแรก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่เจ้าของรถและผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้างในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพื่อดำเนินการ

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

1. กำหนดเพิ่มเติมให้รถยนต์รับจ้างใช้อุปกรณ์อื่นที่มีระบบหรือเทคโนโลยีติดตามรถที่สามารถทำงานได้เช่นเดียวกับเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่สามารถส่งข้อมูลตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดได้ เพื่อรองรับระบบและเทคโนโลยีติดตามที่มีการพัฒนามากขึ้น และเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้างเลือกใช้แทน เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ

2. ขยายอายุการใช้งานของรถยนต์รับจ้างจาก 9 ปีเป็น 12 ปี เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้างที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สามารถใช้งานรถยนต์รับจ้างได้ยาวนานขึ้น โดยผ่านการตรวจสภาพรถตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ เป็นการขยายอายุรถยนต์รับจ้างสำหรับรถยนต์รับจ้างที่จดทะเบียนไว้แล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 15 กันยายน 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ