การปรับแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข่าวการเมือง Tuesday September 15, 2020 18:37 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง การปรับแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (แนวทางการประเมินส่วนราชการฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 โดยไม่ต้องนำผลการดำเนินงานของส่วนราชการมาประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563

2. เห็นชอบกรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส่วนราชการไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง

สำนักงาน ก.พ.ร. รายงานว่า ในคราวประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญ 2 ข้อ ดังนี้

1. เห็นชอบการปรับแนวทางการประเมินส่วนราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากการปรับรายละเอียดของตัวชี้วัด เป็นการคาดการณ์ผลการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งยังมีความ ไม่แน่นอนและไม่สะท้อนกับผลการปฏิบัติงานที่จะเกิดขึ้นจริง รวมทั้งไม่สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของส่วนราชการได้หากเกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ในระยะที่สองหรือเกิดสภาวะวิกฤตอื่น ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างไปจากแนวทางการประเมินส่วนราชการฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 17 มีนาคม 2563 ดังนี้

แนวทางการประเมินส่วนราชการฯ

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

1. ให้ส่วนราชการสามารถปรับรายละเอียดหรือยกเลิกตัวชี้วัดเดิมตามภารกิจหลักที่ได้รับผลกระทบจากโรค COVID – 19

2. ให้ส่วนราชการเสนอตัวชี้วัดใหม่ในการแก้ไขปัญหาหรือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19

แนวทางการประเมินส่วนราชการฯ

ตามมติ ก.พ.ร. ครั้งที่ 3/2563

ไม่นำผลการดำเนินงานของส่วนราชการมาประเมินผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการฯ โดย

1. ให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเดิมเพื่อใช้ในการติดตาม (monitoring) แต่จะไม่นำมาประเมินผล

2. ให้ส่วนราชการถอดบทเรียนในการบริหารจัดการผลกระทบและการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน

3. ให้สำนักงาน ก.พ.ร. สรุปบทเรียนในการบริหารจัดการผลกระทบในภาพรวมของส่วนราชการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ หากเกิดสภาวะวิกฤตในอนาคต

2. เห็นชอบกรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเป็นการนำองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบเดิมตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ (6 พฤศจิกายน 2561) ไว้ มาจัดกลุ่มและจำแนกเป็น 2 องค์ประกอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

2.1 กรอบการประเมิน

องค์ประกอบการประเมิน / ประเด็นการประเมิน

1. การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) น้ำหนักร้อยละ 70 จำนวน 3 – 5 ตัวชี้วัด

1.1 ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายสำคัญของรัฐบาลมติคณะรัฐมนตรี หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda KPI)

1.2 ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ (บังคับส่วนราชการระดับกรม)

1.3 ผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญที่เป็นการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Joint KPIs)

1.4 ผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน งานประจำ งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ หรือภารกิจในพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Function KPI / Area KPI)

2. การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) น้ำหนักร้อยละ 30 จำนวน 1 ตัวชี้วัด ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

2.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล (น้ำหนักร้อยละ 15) เช่น การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) และการเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) เป็นต้น

2.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (Public Sector Management Quality Award – PMQA 4.0) (น้ำหนักร้อยละ 15)

2.2 เกณฑ์การประเมิน จะพิจารณาจากคะแนนในภาพรวมโดยแบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ระดับผลการดำเนินงาน - คะแนนผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)

1. ระดับคุณภาพ 90.00 – 100.00

2. ระดับมาตรฐาน

  • ชั้นสูง 75.00 – 89.99
  • ชั้นต้น 60.00 – 74.99

3. ระดับต้องปรับปรุง ต่ำกว่า 60.00

2.3 รอบระยะเวลาการประเมิน : 1 ตุลาคม – 30 กันยายน ของทุกปี (ปีละ 1 ครั้ง)

2.4 กลุ่มเป้าหมายในการประเมิน : ส่วนราชการและจังหวัด (สำหรับส่วนราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้นำแนวทางการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการฝ่ายบริหารไปประยุกต์ใช้ และส่งผลการประเมินให้สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อรายงานต่อนายกรัฐมนตรีพร้อมกับส่วนราชการ)

2.5 ผู้ทำหน้าที่ในการประเมิน : เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นผู้ประเมินส่วนราชการ (ฝ่ายบริหาร) และจังหวัดในเบื้องต้น แล้วรายงานผลการประเมินต่อรัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการของหน่วยงาน และรายงานนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 15 กันยายน 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ