การเสนองบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปี 2564 ขององค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย

ข่าวการเมือง Tuesday September 22, 2020 19:00 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบงบประมาณ จำนวน 4,600,000 ดอลลาร์สหรัฐ และแผนการดำเนินงานประจำปี 2564 ขององค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย (องค์กรร่วมฯ) ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

1. องค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย (องค์กรร่วมฯ) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 เพื่อดำเนินการและรับผิดชอบแทนรัฐบาลทั้งสองประเทศในการสำรวจและแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตในพื้นดินใต้ทะเลและใต้ดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วม (Joint Development Area : JDA) ซึ่งเป็นพื้นที่ใต้ทะเลบริเวณไหล่ทวีประหว่างประเทศไทยและมาเลเซียในบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง (ประมาณ 260 กิโลเมตรจากจังหวัดสงขลา) ซึ่งทั้งสองประเทศต่างอ้างสิทธิ์เหลื่อมล้ำกัน มีเนื้อที่ประมาณ 7,250 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งพื้นที่สำรวจเป็น 2 พื้นที่ คือ แปลง A - 18 ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 3,000 ตารางกิโลเมตร และแปลง B - 17 และ C - 19 ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 4,250 ตารางกิโลเมตร และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและผลประโยชน์ที่องค์กรร่วมฯ ได้รับจากกิจกรรมที่ดำเนินงานในพื้นที่พัฒนาร่วม รัฐบาลทั้งสองประเทศจะร่วมรับผิดชอบและแบ่งปันอย่างเท่าเทียม

2. ทั้งสองประเทศได้แต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรร่วมฯ เพื่อเป็นตัวแทนของรัฐบาลทั้งสองในการควบคุมการสำรวจและแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตในพื้นที่พัฒนาร่วม และเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย ซึ่งประกอบด้วยประธานร่วมฝ่ายละ 1 คน และสมาชิกฝ่ายละ 6 คน (นายคุรุจิต นาครทรรพ เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย โดยจะครบกำหนดการดำรงตำแหน่งในวันที่ 1 ตุลาคม 2564) ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการองค์กรร่วมฯ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 ได้เห็นชอบงบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปี 2564 จำนวน 4,600,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งลดลงร้อยละ 4 หรือ 191,700 ดอลลาร์สหรัฐ จากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2563 โดยรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายที่ลดลง ได้แก่ เงินเดือนเจ้าหน้าที่ ค่าฝึกอบรม และค่าเดินทางของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่

(2) ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ การจัดซื้อรถยนต์เพื่อทดแทนคันเดิมที่ใช้งานมากกว่า 5 ปี จำนวน 3 คัน และการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ Video Conference ทั้งนี้ กระทรวงพลังงาน (พน.) พิจารณาและเห็นชอบคำของบประมาณดังกล่าวแล้ว

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 22 กันยายน 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ