ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง - สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 10

ข่าวการเมือง Tuesday September 22, 2020 19:01 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงของประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ ลุ่มน้ำโขง - สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 10 และร่างแผนปฏิบัติการความร่วมมือลุ่มน้ำโขง - สาธารณรัฐเกาหลี ค.ศ. 2021 - 2025 ของการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง - สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 10 ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง รวมทั้งให้รัฐมนตรีต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ร่วมให้การรับรองร่างถ้อยแถลงของประธานร่วมฯ และแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ

สาระสำคัญของร่างเอกสารทั้ง 2 ฉบับ มีดังนี้

1. ร่างถ้อยแถลงของประธานร่วมฯ เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิก สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ (1) การทบทวนความคืบหน้าของการดำเนินการในช่วงปีที่ผ่านมา อาทิ การยกระดับสู่การประชุมระดับผู้นำ การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของกรอบความร่วมมือฯ การส่งเสริมความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐาน สารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการน้ำ การเกษตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การดำเนินโครงการภายใต้กองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง - สาธารณรัฐเกาหลี (2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน (3) การกำหนดทิศทางความร่วมมือในอนาคต ซึ่งจะให้ความสำคัญกับการรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ การเสริมสร้างความมั่นคง ด้านสาธารณสุข และการส่งเสริมการทำงานร่วมกันและสอดประสานกันกับกรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคและภูมิภาค (4) การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อประเด็นที่ท้าทายความมั่นคงในภูมิภาค อาทิ ปัญหาภัยแล้ง สถานการณ์คาบสมุทรเกาหลีและทะเลจีนใต้ และประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ และ (5) แผนจัดการประชุมที่สำคัญภายใต้กรอบความร่วมมือข้างต้น

2. ร่างแผนปฏิบัติการฯ เป็นเอกสารกำหนดเป้าหมายและการดำเนินการของกรอบความร่วมมือฯ ในระยะเวลา 5 ปี (ค.ศ. 2021 - 2025) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของสาธารณรัฐเกาหลี และปฏิญญาแม่น้ำโขง - แม่น้ำฮัน โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ (1) กลไกความร่วมมือ อาทิ การจัดการประชุมในระดับต่าง ๆ กองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง - สาธารณรัฐเกาหลี กลไกภาคธุรกิจ การส่งเสริมการทำงานร่วมกันและสอดประสานกันกับกรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคและภูมิภาค (2) การส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือใน 7 สาขา ได้แก่ การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเกษตรและการพัฒนาชนบท โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิ่งแวดล้อม และประเด็นที่ท้าทายความมั่นคงรูปแบบใหม่ (3) การทำงานร่วมกันกับกรอบความร่วมมืออื่น ๆ (4) กลไกการดำเนินการของแผนปฏิบัติการฯ อาทิ การใช้ประโยชน์จากกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง - สาธารณรัฐเกาหลี และการใช้โอกาสการประชุมในระดับต่าง ๆ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 22 กันยายน 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ