ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเมือง

ข่าวการเมือง Tuesday October 6, 2020 17:48 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

ทั้งนี้ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฯ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. 2559 โดยแก้ไขมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่เนื้อหาไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดในแผนที่ท้ายประกาศฯ เพื่อให้มีความชัดเจนในการบังคับใช้ รวมทั้งปรับปรุงมาตรการที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนหรือขัดต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นหรือนโยบายภาครัฐต่าง ๆ

สาระสำคัญของร่างประกาศ

1. กำหนดให้เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะระ เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งทุ เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนโครงการอำเภอคุระบุรี แปลงที่หนึ่ง และเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลน โครงการกิ่งอำเภอคุระบุรี แปลงที่สาม เป็นบริเวณที่ 2 เขตสงวนและคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้ และยกเลิกการกำหนดให้เขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ ? เกาะพระทอง เป็นเขตสงวนและคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้ในบริเวณที่ 2 ดังกล่าว

2. กำหนดให้พื้นที่ชายหาดตลอดแนวฝั่งทะเลของเกาะระ เกาะพระทอง เกาะคอเขา เกาะยาวใหญ่ เกาะยาวน้อย และเกาะหมากน้อย และพื้นที่เกาะต่าง ๆ ยกเว้นบริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 และบริเวณที่ 4 เป็นบริเวณที่ 5 เขตจัดการชายฝั่งทะเลและเกาะ

3. กำหนดห้ามกระทำการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณที่กำหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. 2559 โดยยกเว้นให้สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลน เพื่อการทำประมงพื้นบ้าน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการศึกษาวิจัย ยกเว้นให้สามารถดำเนินโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐในเขตการจัดการชายฝั่งทะเลและเกาะ และยกเว้นให้สามารถสร้างสุสานแห่งใหม่ในพื้นที่เกาะยาว ในระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า 400 เมตร ได้

4. กำหนดให้คณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดมีอำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อโครงการ กิจกรรม หรือกิจการ รวมถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ได้

5. กำหนดให้ยกเลิกแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. 2559 และให้ใช้แผนที่ท้ายประกาศฉบับนี้แทน

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 6 ตุลาคม 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ