รายงานการเงินโอนงบประมาณรายจ่าย ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 51 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข่าวการเมือง Tuesday October 20, 2020 18:07 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการเงินโอนงบประมาณรายจ่าย ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 51 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ ดังนี้

ตามที่พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 51 กำหนดให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณรายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลางระหว่างรายการที่กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายงบกลาง หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรายงานต่อรัฐสภาภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

สำนักงบประมาณได้ดำเนินการจัดทำรายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายตามนัยมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 ดังนี้

1. การโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลางระหว่างรายการ มีการโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงินรวม 35,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินการสมทบงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการอื่น ๆ จำนวน 3 รายการ ดังนี้

1.1 สมทบงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน วงเงิน 7,500 ล้านบาท

1.2 สมทบงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ วงเงิน 21,850 ล้านบาท

1.3 สมทบงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ วงเงิน 5,650 ล้านบาท

2. การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการระหว่างหน่วยรับงบประมาณ

  • ไม่มีการโอนงบประมาณ -

3. การโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ มีการโอนงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 21 กระทรวง 171 หน่วยงาน ดังนี้

3.1 รายการโอนออก จำนวน 18 กระทรวง 85 หน่วยงาน วงเงินทั้งสิ้น 4,511.1254 ล้านบาท จำแนกเป็น การโอนภายในกระทรวง จำนวน 16 กระทรวง 73 หน่วยงานวงเงิน 757.2674 ล้านบาท และการโอนต่างกระทรวง จำนวน 12 กระทรวง 24 หน่วยงาน วงเงิน 3,753.8580 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักของการโอนออกงบประมาณรายจ่ายบุคลากร จำแนกได้ ดังนี้

1) การโอนย้าย ตาย ลาออก ของอัตรากำลังระหว่างปีงบประมาณ

2) การบรรจุอัตราใหม่ระหว่างปีงบประมาณล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

3) การสิ้นสุดตามวาระของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และอยู่ระหว่างการสรรหา จึงเป็นผลทำให้ค่าตอบแทนที่ตั้งงบประมาณรองรับไว้หมดความจำเป็น

4) ค่าตอบแทนตามสิทธิคงเหลือเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้างตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

3.2 รายการรับโอน จำนวน 19 กระทรวง 82 หน่วยงาน วงเงินทั้งสิ้น 4,457.9059 ล้านบาท จำแนกเป็น การโอนภายในกระทรวง จำนวน 16 กระทรวง 58 หน่วยงานวงเงิน 756.6665 ล้านบาท และการโอนต่างกระทรวง จำนวน 9 กระทรวง 30 หน่วยงาน วงเงิน 3,701.2394 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักของการรับโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรจำแนกได้ ดังนี้

1) การบรรจุอัตราว่าง/อัตราใหม่ที่ได้รับอนุมัติเพิ่มระหว่างปีงบประมาณ

2) เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของคณะกรรมการที่เกิดจากกฎหมาย/ประกาศที่เกี่ยวข้อง

3) ค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มขึ้น เช่น กรณีเงินเดือนเต็มขั้นเพิ่มขึ้น เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการในต่างประเทศ เป็นต้น

4) การปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 และการจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

5) การรับโอนอัตรากำลังระหว่างปีงบประมาณของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายการจัดตั้งหน่วยงานใหม่

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 20 ตุลาคม 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ