ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบ้านดู่ ตำบลนางแล และตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ....

ข่าวการเมือง Wednesday October 28, 2020 17:20 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ ตำบลบ้านดู่ ตำบลนางแล และตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้ คค. รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบ้านดู่ ตำบลนางแล และตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กับทางหลวงชนบท ชร. 5023 และขยายถนน สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กับถนนบ้านฝั่งหมิ่น ? บ้านหนองบัวแดง และสร้างทางหลวงชนบทสายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1207 กับถนนเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 2 (กม.ที่ 15+520)

ทั้งนี้ คค. เสนอว่า

1. เนื่องจากจังหวัดเชียงรายขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านงานทาง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรที่คับคั่งบริเวณสี่แยกศูนย์ราชการพร้อมบริเวณใกล้เคียง และเป็นการเปิดพื้นที่ของการพัฒนาด้านเหนือของสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต และสนับสนุนการพัฒนาเมืองเชียงรายให้เป็นศูนย์กลางทางภาคเหนือตอนบน รวมทั้งเป็นประตูการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินโครงการเพื่อสร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กับทางหลวงชนบท ชร. 5023 และขยายถนน สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กับถนนบ้านฝั่งหมิ่น ? บ้านหนองบัวแดง และสร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1207 กับถนนเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 2 (กม.ที่ 15+520) ในท้องที่ตำบลบ้านดู่ ตำบลนางแล และ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด

2. กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียด ดังนี้

2.1 โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กับทางหลวงชนบท ชร. 5023 เป็นโครงการก่อสร้างถนนใหม่ขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมเกาะกลาง ชนิดผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร เขตทางกว้าง 30 ? 52 เมตร รวมระยะทางประมาณ 3.014 กิโลเมตร มีที่ดินที่ถูกเวนคืนประมาณ 80 ไร่ มีอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนประมาณ 3 รายการ และโครงการขยายถนน สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กับถนนบ้านฝั่งหมิ่น ? บ้านหนองบัวแดง เป็นโครงการขยายถนนเดิม ขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมเกาะกลางชนิดผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.00 ? 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 ? 2.50 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 2.50 ? 4.50 เมตร เขตทางกว้าง 16 ? 47 เมตร รวมระยะทางประมาณ 3.735 กิโลเมตร มีที่ดินที่ถูกเวนคืนประมาณ 45 ไร่ มีอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนประมาณ 70 รายการ ซึ่งทั้งสองโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการประมาณ 500.08 ล้านบาท (ใช้งบประมาณในการสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 5.50 ล้านบาท การเวนคืนประมาณ 257.58 ล้านบาท และการก่อสร้างประมาณ 237.00 ล้านบาท)

2.2 โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1207 กับถนนเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 2 (กม.ที่ 15+520) เป็นโครงการก่อสร้างถนนใหม่ ขนาด 4 ช่องจราจร พร้อม เกาะกลาง ชนิดผิวจราจรแบบลาดยาง ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร ทางเท้า (เฉพาะในเขตชุมชน) กว้างข้างละ 3.40 เมตร เขตทางกว้าง 30 เมตร รวมระยะทางประมาณ 2.356 กิโลเมตร มีที่ดินที่ถูกเวนคืนประมาณ 45 ไร่ มีอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนประมาณ 3 รายการ ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการประมาณ 134.00 ล้านบาท (ใช้งบประมาณในการสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 2.00 ล้านบาท การเวนคืนประมาณ 50.00 ล้านบาท และการก่อสร้างประมาณ 82.00 ล้านบาท)

3. การวิเคราะห์โครงการ สรุปผลดังนี้

ความเหมาะสมในการดำเนินโครงการตรมข้อ 2.1 พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่า 62.25 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ (EIRR) มีค่า 13.44% อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่า 1.13 และโครงการตามข้อ 2.2 พบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่า 144.50 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ (EIRR) มีค่า 22.87% อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่า 2.18 ซึ่งถือได้ว่าทั้งสองโครงการมีความเหมาะสมในการดำเนินการ

4. สำนักงบประมาณเห็นว่า กรมทางหลวงชนบทจะดำเนินโครงการก่อสร้างถนนรวม 3 สาย ประกอบด้วยถนนสาย ค2 จ7 ง4 ผังเมืองรวมเมืองเชียงรายถนนสายแยก ทล.1 ? ชร. 5023 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย และถนนสายเชื่อมระหว่าง ทล. 1207 กับแนวถนนโครงการของกรมทางหลวง สายเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 2 (กม.ที่ 15+520) จังหวัดเชียงราย ประมาณการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 307.5800 ล้านบาท โดยกรมทางหลวงชนบทมีแผนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและแผนเบิกจ่ายค่าทดแทนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ? พ.ศ. 2566 ดังนั้น เห็นควรที่กรมทางหลวงชนบทจะเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เมื่อร่างพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับแล้ว

5. กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบ กับโครงการดังกล่าวแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 28 ตุลาคม 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ