ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. ….

ข่าวการเมือง Tuesday November 3, 2020 16:24 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. ?. ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้ อก. รับความเห็นของสำนักงบประมาณและสำนักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรที่ต้องชำระตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นระยะเวลา 1 ปี รวม 3 รายการ ได้แก่ ค่าจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร ค่าเครื่องหมายการจดทะเบียนซึ่งเจ้าพนักงานได้ประทับหรือทำไว้ที่เครื่องจักร และค่าคัดสำเนาเอกสารพร้อมด้วยคำรับรองว่าถูกต้อง โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้ อก. เสนอว่า

1. ได้มีกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2560 ที่ออกตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องจักรหากต้องการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง 2. โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการต่าง ๆ และส่งผลต่อภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ประกอบกิจการประสบกับภาวะรายได้ตกต่ำ รวมทั้งต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบกิจการ อก. จึงเห็นควรยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรที่ต้องชำระตามกฎกระทรวงข้อ 1. รวม 3 รายการ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมกรรมสิทธิ์เครื่องจักร ค่าเครื่องหมายการจดทะเบียนซึ่งเจ้าพนักงานได้ประทับหรือทำไว้ที่เครื่องจักร และค่าคัดสำเนาเอกสารพร้อมด้วยคำรับรองว่าถูกต้อง เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ให้แก่ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องจักรที่นำเครื่องจักรไปจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 เพื่อนำไปเป็นหลักประกันในการจัดหาทุนมาใช้ในการประกอบกิจการได้

3. อก. จึงได้ดำเนินการยกร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. ?. โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 17 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งบัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม และกำหนดกิจการอื่นหรือออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

4. อก. ได้จัดทำรายงานตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 แล้ว โดยรายงานว่าการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวจะก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ของรัฐและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้

4.1 ประมาณการการสูญเสียรายได้ซึ่งได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร รวม 3 รายการ เป็นเวลา 1 ปี จะมีการสูญเสียรายได้ประมาณ 2,000,000 บาท ดังนี้

รายชื่อใบอนุญาต

1. ค่าจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร

อัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียม (บาท) เครื่องละ 750 บาท แต่ไม่เกิน 12,000 บาท

จำนวน(ฉบับ) 1,115 ฉบับ

รายได้การจัดเก็บค่าธรรมเนียม (บาท) 1,240,000 บาท*

2. ค่าเครื่องหมายการจดทะเบียน ซึ่งเจ้าพนักงานได้ประทับหรือทำไว้ที่เครื่องจักร

อัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียม (บาท) เครื่องหมายละ 120 บาท แต่ไม่เกิน 1,200 บาท

จำนวน(ฉบับ) 6,185 แผ่นป้าย

รายได้การจัดเก็บค่าธรรมเนียม (บาท) 700,000 บาท* (รวมอยู่ในยอดเงินลำดับ 1 แล้ว)

3. ค่าคัดสำเนาเอกสารพร้อมด้วยคำรับรองว่าถูกต้อง

อัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียม (บาท) หน้าละ 10 บาท

จำนวน(ฉบับ) 6,185

รายได้การจัดเก็บค่าธรรมเนียม (บาท) 60,000 บาท* (รวมอยู่ในยอดเงินลำดับ 1 แล้ว)

รวม รายได้การจัดเก็บค่าธรรมเนียม (บาท) 2,000,000 บาท

หมายเหตุ

  • *เป็นมูลค่าปัดเศษ
  • เฉพาะสถานที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรมที่เข้าข่ายตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นการลดภาระและบรรเทาผลกระทบของเจ้าของเครื่องจักร อันเนื่องมาจากผลกระทบภาวะทางเศรษฐกิจกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ