รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน

ข่าวการเมือง Monday November 23, 2020 17:30 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอรายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 สรุปได้ดังนี้

1. การจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 อปท. ทุกแห่ง ได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ครบถ้วนและ บันทึกรายชื่อผู้สมัครในระบบรายงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) ของกรมการปกครองแล้ว 446,004 คน (เป้าหมาย 377,500 คน) และได้จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ใน 64 จังหวัด 1,976 อปท. โดยมีผู้ผ่านการอบรมแล้ว จำนวน 102,665 คน

2. การฝึกทบทวนหลักสูตรจิตอาสา 904 (Upgrade) โรงเรียนจิตอาสาพระราชทานกำหนดให้มีการฝึกทบทวนหลักสูตรจิตอาสา 904 (Upgrade) จำนวน 7 รุ่น ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม ? 30 กันยายน 2563 ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 แล้ว ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตน เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชน มีความเสียสละ มีระเบียบวินัย มีความเป็นผู้นำ และเป็นแกนหลักให้กับประชาชนในการทำหน้าที่ของจิตอาสา

3. การจัดกิจกรรมจิตอาสา 904 พบปะผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ในการประชุมติดตามงานของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) จัดกิจกรรมจิตอาสา 904 พบปะผู้นำชุมชน ประชาชน และหน่วยงานในพื้นที่ในทุกจังหวัด เพื่อเป็นเครือข่ายพัฒนาพื้นที่ร่วมกับจิตอาสาภาคประชาชน ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้พิจารณาจัดกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เช่น เทศกาลสำคัญของหมู่บ้าน การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ซึ่ง มท. ได้แจ้งให้จังหวัดดำเนินการจัดทำทำเนียบผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ของทุกหน่วยงานในจังหวัด และจัดให้มีกิจกรรมจิตอาสา 904 ของจังหวัด พบปะผู้นำชุมชน ประชาชน และหน่วยงานในพื้นที่ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

4. ข้อมูลจำนวนจิตอาสาและกิจกรรมจิตอาสา ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีจิตอาสาลงทะเบียน รวม 6,685,007 คน [จำแนกตามพื้นที่ (ภูมิลำเนา) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 455,430 คน ส่วนภูมิภาค จำนวน 6,229,577 คน และจำแนกตามเพศ ได้แก่ เพศชาย จำนวน 2,974,775 คน เพศหญิง จำนวน 3,710,232 คน] และมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา จำนวน 51,276 ครั้ง กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 643 ครั้ง

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ