การนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ฉบับที่ 3)

ข่าวการเมือง Monday November 23, 2020 18:14 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ฉบับที่ 3) และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศตรวจสอบ ความถูกต้องของรายงานฯ ฉบับภาษาอังกฤษ และจัดส่งไปยังคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (คณะกรรมการสหประชาชาติฯ) ต่อไปตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

ยธ. รายงานว่า
1. ประเทศไทยมีพันธกรณีสำคัญที่ต้องอนุวัติตามกติกาดังกล่าว 4 ประการ คือ

(1) การประกันให้เกิดสิทธิต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในกติกาฯ

(2) การปฏิบัติให้เกิดสิทธิต่าง ๆ ตามที่รับรองไว้ในกติกาฯ ด้วยความก้าวหน้า

(3) การเผยแพร่หลักการของสิทธิตามกติกาฯ อย่างกว้างขวาง และ

(4) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามกติกาฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสหประชาชาติฯ 2. ที่ผ่านมาประเทศไทยได้ส่งรายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามกติกาฯ ฉบับที่ 1 ? 2 ให้กับคณะกรรมการสหประชาชาติฯ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 และคณะผู้แทนไทยได้เดินทางไปนำเสนอรายงานฯ (ฉบับที่ 1 ? 2) ด้วยวาจา เมื่อวันที่ 4 ? 5 มิถุนายน 2558 ซึ่งคณะกรรมการสหประชาชาติฯ ได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของประเทศไทยหลายประการ รวมทั้งได้กำหนดให้ประเทศไทยรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสหประชาชาติฯ ในรายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทย ตามกติกาฯ (ฉบับที่ 3) ต่อไป

รายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ฉบับที่ 3) เป็นการนำเสนอข้อมูลภาพรวมการดำเนินงานตามกติการระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมขงประเทศไทย ตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในด้านนโยบาย ด้านกฎหมายและด้านการปฏิบัติ

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ