แต่งตั้ง

ข่าวการเมือง Monday November 23, 2020 18:24 —มติคณะรัฐมนตรี

1. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นางทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

2. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร รวม 8 คน เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2522 ดังต่อไปนี้

1. ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 คน ได้แก่ 1.1 นายโอฬาร พิทักษ์ 1.2 นายอภิชาต จงสกุล 1.3 นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา 1.4 นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย

2. ผู้แทนเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 4 คน ได้แก่ 2.1 นายพรชัย ชั้นสกุล 2.2 นายอัษฎางค์ สีหาราช 2.3 นายทวิวัส เหลี่ยมดี 2.4 นายสิทธิพร บุรณนัฏ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

3. เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปานครหลวง

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้คณะกรรมการการประปานครหลวง มีจำนวนทั้งสิ้น 15 คน (ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอื่นซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งรวม 14 คน และผู้ว่าการการประปานครหลวงซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง) ตามความในมาตรา 6 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ที่บัญญัติให้รัฐวิสาหกิจใดมีความจำเป็นต้องมีกรรมการเกินกว่าสิบเอ็ดคน ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีได้เป็นการเฉพาะราย แต่ทั้งนี้ จำนวนกรรมการรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินสิบห้าคน และแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปานครหลวง รวม 14 คน โดยมีผู้ว่าการการประปานครหลวงเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ดังนี้

1. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์เป็นประธานกรรมการ

2. พลเอก สิงห์ทอง หมีทองเป็นกรรมการ

3. นายอนุชิต ตระกูลมุทุตาเป็นกรรมการ

4. นายกฤษฎา กวีญาณ เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ)

5. นายชัยทัต แซ่ตั้ง เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ)

6. นายวรายุทธ เย็นบำรุง เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ)

7. นายประสิทธิ์ สืบชนะ เป็นกรรมการ (บุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการ รัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลัง)

8. นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา เป็นกรรมการ (บุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการ รัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลังและ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ)

9. หม่อมราชวงศ์ศศิพฤนท์ จันทรทัต เป็นกรรมการ (บุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการ รัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลังและ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ)

10. นายหร่อหยา จันทรัตนา เป็นกรรมการ (บุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการ รัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลัง)

11. นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ เป็นกรรมการ

12. นายนิทัศน์ มณีศิลาสันต์เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ)

13. นายวีรวัฒน์ ยมจินดาเป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ)

14. นายจำเริญ โพธิยอด ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการ (บุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการ รัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลัง) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

4. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการคลัง) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

2. นายวารุจ ศิริวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ