การออกพันธบัตรเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

ข่าวการเมือง Tuesday December 1, 2020 18:42 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ดำเนินการกู้ยืมเงินโดยการออกพันธบัตรเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของ สพพ. วงเงิน 1,500 ล้านบาท ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

1. คณะรัฐมนตรีเคยมีมติ (12 พฤศจิกายน 2557) อนุมัติให้กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา ? บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชรแขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว (โครงการฯ) จำนวนไม่เกิน 1,977 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินให้เปล่า (ร้อยละ 20) จำนวนไม่เกิน 395.40 ล้านบาท และเงินกู้ (ร้อยละ 80) จำนวนไม่เกิน 1,581.60 ล้านบาท อายุสัญญา 30 ปี (ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557-20 พฤศจิกายน 2587 ขณะนี้อายุสัญญาเงินให้กู้ยืมคงเหลือ 24 ปี) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี ต่อมา สพพ. ได้กู้เงินระยะสั้นสำหรับการดำเนินโครงการฯ จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,549.21 ล้านบาท อายุสัญญา 5 ปี (ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2560 - 25 มษายน 2565 อายุสัญญาเงินกู้คงเหลือประมาณ 2 ปี) อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 2.90 ต่อปี แต่เนื่องจากปัจจุบันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมีแนวโน้มปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งอายุเงินกู้และอายุเงินให้กู้ยืมไม่สอดคล้องกัน ดังนั้น เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่สอดคล้องดังกล่าวและลดความผันผวนของต้นทุนในระยะยาว สพพ. จึงเห็นควรปรับโครงสร้างหนี้ของ สพพ. สำหรับโครงการฯ โดยการออกพันธบัตรระยะยาวภายใต้กรอบวงเงิน 1,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ร้อยละต่อปี) โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และสำหรับเงินกู้ที่เหลือจำนวน 49.21 ล้านบาท สพพ. จะนำเงินสะสมมาสมทบเพื่อชำระเงินคืน ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 มีมติเห็นชอบด้วย

2. กระทรวงการคลังแจ้งว่า สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า หาก สพพ. พิจารณาแล้วเห็นว่าการปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวมีความเหมาะสม สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินได้ โดยอยู่ภายในกรอบวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีเคยมีมติเห็นชอบไว้ และคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านได้มีมติเห็นชอบแผนปรับโครงสร้างหนี้ของ สพพ. ภายใต้กรอบวงเงิน 1,500 ล้านบาท แล้ว ก็เห็นสมควรที่ สพพ. จะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการออกพันธบัตรเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าว โดยมีความเห็นเพิ่มเติมว่า เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว ให้ สพพ. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป และหาก สพพ. มีเงินสะสมเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการอื่น เห็นสมควรให้นำเงินสะสมดังกล่าวมาชำระหนี้เงินกู้ เพื่อลดภาระงบประมาณและดอกเบี้ยเป็นลำดับแรก

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 1 ธันวาคม 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ