บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2563 ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน

ข่าวการเมือง Tuesday December 1, 2020 18:47 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2563 ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบต่อบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2563 ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย (บันทึกความเข้าใจฯ) ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้ สธ. สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง และอนุมัติให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

สาระสำคัญ

บันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณของโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายจีน ให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้กองทุนอย่างสูงสุด โดยบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

หลักการเบื้องต้น

1. มุ่งให้เกิดสันติภาพและความมั่งคั่งในอนาคตต่อสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง

2. ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ในการปรึกษาหารือ การร่วมมือกัน การช่วยเหลือกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน 3. เคารพกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทยและจีน 4. ร่วมกันติดตามประเมินโครงการและการใช้งบประมาณจากกองทุนฯ

โครงการ : Strengthening on HIV/AIDS Cooperation in the CCLM (Cambodia, China, Lao PDR, Myanmar) Countries

วัตถุประสงค์ :

(1) พัฒนาแผนปฏิบัติการความร่วมมือในการป้องกันและจัดการ เอชไอวีและเอดส์ (HIV/AIDS) ระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

(2) เสริมสร้างความสามารถ/ศักยภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของไทยและของประเทศเพื่อนบ้านในการบรรเทาผลกระทบของ HIV/AIDS

(3) สนับสนุนการนำแผนสุขภาพชายแดน (Border Health Plan) ของ สธ. ไปปฏิบัติจริง

วงเงิน : 198,300 ดอลลาร์สหรัฐ (5.9807 ล้านบาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมควบคุมโรค สธ.

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 1 ธันวาคม 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ