การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 23

ข่าวการเมือง Tuesday December 1, 2020 18:48 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรีอาเซียน-สหภาพยุโรปว่าด้วยความเชื่อมโยง (Draft ASEAN-EU Joint Ministerial Statement on Connectivity) หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารดังกล่าวตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

1. ร่างแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรีอาเซียน-สหภาพยุโรปว่าด้วยความเชื่อมโยงเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนและสหภาพยุโรปในการส่งเสริมความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงซึ่งครอบคลุมใน 3 มิติ ทั้งในทางกายภาพ สถาบัน และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน ตลอดจนเน้นย้ำความสำคัญของการเสริมสร้างความประสานสอดคล้องระหว่างแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. 2025 กับยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงของสหภาพยุโรป ทั้งในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง การค้าการลงทุน ความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน และการเชื่อมโยงระดับประชาชนผ่านการศึกษาและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

2. ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและสังคมที่เข้มแข็งจากผลกระทบของโควิด-19 และนำไปสู่ ?การฟื้นฟูให้ดีกว่าเดิม? อย่างยั่งยืน ครอบคลุม และเข้มแข็งกว่าเดิม รวมทั้งจะส่งเสริมการหารือกับสหภาพยุโรป เพื่อแบ่งปันความก้าวหน้าในการวิจัยเรื่องโควิด-19 ซึ่งรวมถึงการทำให้วัคซีนมีเพียงพอในราคาที่สมเหตุสมผลในฐานะสินค้าสาธารณะ

3. นอกจากนี้ ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือเกี่ยวกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ค.ศ. 2030 ซึ่งรวมถึงความยั่งยืนด้านพลังงาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ให้ความสำคัญกับสภาพภูมิอากาศ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรมดิจิทัล และการส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 1 ธันวาคม 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ