ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

ข่าวการเมือง Tuesday December 8, 2020 18:00 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ที่แก้ไขเพิ่มเติมจากร่างที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้ และให้ คค. รับความเห็นของสำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงที่ คค. เสนอ เป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในเรื่องเอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาตและการขอต่ออายุใบอนุญาต เพื่อให้การพิจารณาความเหมาะสมของผู้รับใบอนุญาตหรือขอต่ออายุใบอนุญาตมีข้อมูลที่ครอบคลุมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ และให้การดำเนินการของ นายทะเบียนมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

1. กำหนดให้กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

2. กำหนดให้ผู้ใดประสงค์จะประกอบการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง หรือการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตพร้อมด้วยแผนการดำเนินการในการประกอบการขนส่ง และเอกสารหลักฐานตามแบบที่กรมการขนส่งกำหนด

3. กำหนดขั้นตอนและแนวทางการพิจารณาดำเนินการออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

4. กำหนดให้นายทะเบียนต้องตรวจสอบข้อมูลการประกอบการขนส่งของผู้ประกอบการขนส่งในช่วงระยะเวลาการได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งเพื่อประกอบการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่ผ่านมา และให้อำนาจนายทะเบียนที่จะพิจารณาไม่ต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ หากพบว่าผู้ประกอบการขนส่งนั้นได้กระทำการใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

5. ให้อธิบดีกรมการขนส่งทางบกมีอำนาจประกาศกำหนดมาตรฐานหรือลักษณะของรถโดย ความเห็นชอบของรัฐมนตรีและกำหนดให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 8 ธันวาคม 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ