รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน

ข่าวการเมือง Tuesday December 8, 2020 19:00 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน ประจำเดือนกันยายน 2563 ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ สรุปได้ดังนี้
1. การจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 อปท. ทุกแห่ง ได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ครบถ้วน จำนวน 7,550 แห่ง และบันทึกรายชื่อผู้สมัครในระบบรายงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) ของกรมการปกครองแล้ว 448,926 คน (เป้าหมาย 377,500 คน) และได้จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ใน 76 จังหวัด 3,800 อปท. โดยมีผู้ผ่านการอบรมแล้ว จำนวน 194,560 คน
2. การจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 เนื่องในวันมหิดล (วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) จังหวัดต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการทำกิจกรรมพัฒนาโรงพยาบาล/สถานพยาบาลภายในพื้นที่จังหวัด เช่น การทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ของโรงพยาบาลและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่
3. การติดตามผลการดำเนินการที่สำคัญของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้แก่

3.1 ความคืบหน้าการดำเนินการโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19

3.2 ความคืบหน้าการดำเนินโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง โดยกรมราชทัณฑ์

3.3 ความคืบหน้าการพัฒนาคลองเปรมประชากรและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้งขยะลงคลองเปรมประชากร

3.4 รายงานผลการสนับสนุนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์

3.5 รายงานสถานการณ์ด้านภัยพิบัติและผลกระทบจากพายุโซนร้อน ?โนอึล?

3.6 ความคืบหน้าการพัฒนาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ความคืบหน้าการพัฒนาสระบ่อหินขาว จังหวัดนครสวรรค์ และความคืบหน้าโครงการพัฒนาบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร

3.7 ความคืบหน้าการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลนร่วมกับเด็กและเยาวชนจิตอาสา ?พลังเยาวชนสร้างสรรค์ปันสุขให้สังคม? ณ สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

3.8 ความคืบหน้าการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.

3.9 รายงานการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานและ การปฏิบัติงานของจิตอาสา 904 ทั่วประเทศ ผ่านระบบแอปพลิเคชันและรายงานการประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก ?จิตอาสาพระราชทาน? เพื่อสร้างการรับรู้ในด้านต่าง ๆ 4. ข้อมูลจำนวนจิตอาสาและกิจกรรมจิตอาสา ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีจิตอาสาลงทะเบียน รวม 6,709,049 คน [จำแนกตามพื้นที่ (ภูมิลำเนา) ได้แก่ กรุงเทพมหานครจำนวน 455,919 คน ส่วนภูมิภาค จำนวน 6,253,130 คน และจำแนกตามเพศ ได้แก่ เพศชาย จำนวน 2,986,471 คน เพศหญิง จำนวน 3,722,578 คน] และมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา จำนวน 52,045 ครั้ง กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 656 ครั้ง และการบรรยายขยายผลให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย จำนวน 1,001 ครั้ง มีผู้เข้ารับฟังการบรรยาย จำนวน 634,711 คน

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 8 ธันวาคม 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ