แต่งตั้ง

ข่าวการเมือง Tuesday December 29, 2020 19:56 —มติคณะรัฐมนตรี

1. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้

1. นางอัจฉริยา ทองสิน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารศัลยกรรม) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารศัลยกรรม) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563

2. นายวิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

2. เรื่อง รายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของรองนายกรัฐมนตรีและส่วนราชการ (จำนวน 9 ราย)

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอรายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของรองนายกรัฐมนตรีและส่วนราชการ (จำนวน 9 ราย) ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) เนื่องจากในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนกันยายน 2563) ปคร. ของรองนายกรัฐมนตรีและส่วนราชการดังกล่าวที่ได้รับการแต่งตั้ง มีการแต่งตั้งใหม่ เกษียณอายุราชการ และโยกย้ายเปลี่ยนตำแหน่ง ซึ่ง สลค. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ ปคร. ทั้ง 9 ราย ดังกล่าวแล้วว่า เป็นไปตามข้อ 5 ของระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551 ดังนี้

1. รองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) รายชื่อ ปคร. นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ

2. กค. รายชื่อ ปคร. นายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง

3. วธ. รายชื่อ ปคร. นายประสพ เรียงเงิน รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

4. สขช. รายชื่อ ปคร. นายปิยะ คงขำ รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

5. สคก. รายชื่อ ปคร. นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

6. สทนช. รายชื่อ ปคร. นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

7. สำนักงาน ป.ย.ป. รายชื่อ ปคร. นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป.

8. สำนักงาน ปปง. รายชื่อ ปคร. พลตำรวจตรี ปิยะพันธ์ ปิงเมือง รองเลขาธิการ ปปง. คนที่ 2

9. สำนักงาน ป.ป.ส. รายชื่อ ปคร. นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส.

3. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นายพิชิต อัคราทิตย์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ลาออก และ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว โดยให้มี ผลตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ในครั้งต่อ ๆ ไปให้กระทรวงการคลังดำเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดด้วย ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 (เรื่อง การดำเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย)

4. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จำนวน 2 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ลาออก ดังนี้ 1. นายรัตติกร ยิ้มนิรัญ 2. นางสุภา หารหนองบัว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

5. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จำนวน 8 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้

1. นายเธียรชัย ณ นคร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม

2. นายจักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ (ภาคเอกชน) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุขและสุขภาพ

3. นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรป่าไม้และนิเวศวิทยา

4. นางสาวลดาวัลย์ คำภา (ภาคเอกชน) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

5. นายยงธนิศร์ พิมลเสถียร (ภาคเอกชน) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม/ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อมเมือง

6. นายสันติ บุญประคับ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. นางประกายรัตน์ สุขุมาลชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมและการมีส่วนร่วม

8. นายธเรศ ศรีสถิตย์ (ภาคเอกชน) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

6. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม จำนวน 11 คน แทนคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมชุดเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ ดังนี้

1. นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต ประธานกรรมการ

2. นายสมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ

3. นายเจษฎา โชคดำรงสุข (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ

4. นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ

5. พลตำรวจโท เพิ่มพูน ชิดชอบ กรรมการ

6. นายพงษ์ชัย อมตานนท์ กรรมการ

7. นายอัศม์เดช วานิชชินชัย (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ

8. นายสรนิต ศิลธรรม (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ

9. นายสรณ บุญใบชัยพฤกษ์ กรรมการ

10. นายธีระพล เกียรติสุรนนท์ กรรมการ

11. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

7. เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามความนัยมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ

8. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ในกระทรวงวัฒนธรรม

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ในกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 4 ราย ดังนี้

1. นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม

2. นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม

3. นายชัยพล สุขเอี่ยม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม

4. นายสตวัน ฮ่มซ้าย รองอธิบดีกรมศิลปากร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

9. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอแต่งตั้ง ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 29 ธันวาคม 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ